บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Business Development Manager – Senior Manager
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – ผู้จัดการอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. การศึกษางานโครงการ
1.1 แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา
1.3 จัดทำแผนธุรกิจ และ นำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย

2. การควบคุมโครงการ
2.1 ประมาณการงบประมาณของโครงการ
2.2 ควบคุมงบประมาณและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
2.3 เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.4 ร่วมวางแผน ประชุมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 นำเสนอ จัดทำรายงานของโครงการที่เกี่ยวข้อง

3. การติดตามผลการดำเนินงาน
3.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 นำเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. การศึกษา : ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงาน : อย่างน้อย 8 ปี สำหรับปริญญาตรีอย่างน้อย 5 ปี สำหรับปริญญาโท
3. ทักษะในงาน : มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวางแผนและการนำเสนอรายงาน
4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และ มีทัศนคติที่ดีกับงานและเพื่อนร่วมงาน

 

– Bonus
– Medical Fee (OPD, IPD)
– Life /Accident Insurance
– Annual Check-up
– Provident Fund
– Saving Coorperative
– Social Security
– Funeral ceremony allowance
– Uniform


ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2853-7223,0-2853-7217 ext. 7219, 7223, 7217,
โทรสาร : 0-2853-7000
โฮมเพจ : http://www.mbk-center.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer