บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด รับสมัคร Media Planning senior officer (Advertising)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• To implement all relate work to maximize returns on advertising across online media channels.

• To collect data and present creative and innovative strategies to make marketing campaigns reach the right target audience in the most effective possible way.

• To use certain media effectively to attract and retain customers, increase brand recognition and maintain customer satisfaction and loyalty.

• To understand objective and then make the important decision about what media channels be use for specific campaigns.

• To coordinate with media buyers to help direct the acquisition of online media advertising slots.

• Follow up market trends online or new system about digital marketing.

• Any other task or assignment from management and reporting manager.

คุณสมบัติ
• Male or Female / 25-28 years old.

• Bachelor’s degree in Business administration or other related fields.

• At least 2-3 years’ experience in marketing online, communication and social network.

• Good command of Computer application and English language skills.

• Have ability in logical and critical thinking about market trends online.

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 – 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : บริหารธุรกิจ

คณะ : การจัดการ

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : Ploenchit Tower, 4th Floor, 898 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2263-0510-7
โทรสาร : 0-2263-0518
โฮมเพจ : http://www.thaiglico.com