1 .. 63

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 ฉบับที่ 5

โดยหนึ่งในประกาศ

งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดและข้ามพื้นที่ ยกเว้นจำเป็น

เราขอสรุปข้อห้ามในประกาศ มีดังนี้

▶️ยังคงการห้ามออกจากบ้านเวลา 22.00 .-04.00 .

▶️ห้าม หรือจำกัดการดำเนินการ หรือกิจกรรมบางอย่าง

ประกอบด้วย

ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของ

ห้ามใช้สนามบินเพื่อขึ้นลงเครื่องบิน

ผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

– ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งให้แยกกัก กักกัน คุมตัวไว้สังเกต ที่เอกเทศ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

▶️ การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ศาสนสถานใดให้เป็นไปตามดุลยพินิจและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศาสนสถานนั้น

▶️ให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีความจำเป็น แต่ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer