บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์การและกิจกรรมตลาด / Digital and Mobile Application Marketing Communication Officer
ด่วนมาก!!!

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบด้านกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น งาน Expo, กิจกรรม Sponsorship เป็นต้น
2. รับผิดชอบด้าน Digital Marketing ของบริษัท
3.ติ ดต่อประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านสื่อดิจิตัล Application ด้านการบริหารกิจกรรมการตลาด หรือการจัดงาน Event ต่างๆ
4. สามารถใช้ program Illustrator / Photoshop / Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร และ ทำงานเป็นทีมได้ดี
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 – 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : สื่อสารการตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : มัลติมีเดีย
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : สื่อดิจิทัล
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : นิเทศศาสตร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Management Unit
ที่อยู่ : 400/22 Phahonyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2696-9999
โทรสาร : 0-2696-9978
โฮมเพจ : http://www.kasikornleasing.com/