สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัคร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร / (Graphic Designer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ สื่อดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เพื่อใช้ใน การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของสถาบัน

2) ติดต่อ ประสานงานกับส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายนอกองค์กร ในการออกแบบและผลิตสื่อการจัด นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบัน

3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ
1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านนิเทศศิลป์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop / Illustrator

4) มีทักษะด้านศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบ

5) มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์

6) มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ อดทน รักการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

7) สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และตัดต่อวีดีโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8) ผู้สมัครต้องมี Portfolio มานำเสนอ
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ราชเทวี)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : เลขที่ 108 อาคาร บางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)
โทรสาร : 0-2642-7133
โฮมเพจ :  http://www.haii.or.th/

 



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer