บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบ้านและคอนโด / Marketing Director (Home & Condo)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารงานการตลาด/ขายบ้านและคอนโด
2. สามารถวางแผนงานการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้
3. สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานได้
4. สามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานการตลาด/ขายในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 8 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมการตลาด/การขายได้อย่างมีศักยภาพ
5. สามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีความสามารถในการบริหารยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
7. มีความทุ่มเท และลงรายละเอียดงาน
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 8 – 15 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : 524 อาคาร ที.เทรเชอรี่ ถนนรัชดาภิเษก ซอย รัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 02-541-4642 ต่อ 10206
โทรสาร : 0-2541-5164
โฮมเพจ : http://www.sena.co.th/th