พันธกิจบิสสิเนสอนาไลติกส์เสริมศักยภาพภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ

ไอบีเอ็ม ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนำความรู้ความสามารถด้านอนาไลติกส์ที่จะเป็นทักษะอันทรงคุณค่าในอนาคตเข้าเสริมศักยภาพบุคลากรไทย พร้อมจับมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือทีเอ็มเอ (TMA) เชื่อมต่อภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ นำนวัตกรรมบิ๊กดาต้า (Big Data) และอนาไลติกส์ (Analytics) เข้าเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรไทย

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของไอบีเอ็มในการช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อาเซียนกำลังจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ ผู้เชี่ยวชาญของไอบีเอ็มจะถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านอนาไลติกส์ให้แก่อาจารย์ผู้สอน พร้อมนำองค์ความรู้จากไอบีเอ็มเข้าร่วมพัฒนาวิชาในสาขาที่เกี่ยวข้อง 36 รายวิชา โดยเริ่มจากคณะในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาและอาจารย์จะได้รับประโยชน์จากศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศ หลักสูตรการเรียนการสอน การอบรม การสอบรับประกาศนียบัตร และการฝึกงานในสิ่งแวดล้อมจริงทางธุรกิจ ทั้งยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์และคลาวด์ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าปีนี้จะมีนักศึกษากว่า5,000 คนที่ได้เรียนรู้ทักษะที่จะมีประโยชน์สำหรับอนาคตเหล่านี้

ขณะเดียวกัน ไอบีเอ็มและทีเอ็มเอจะร่วมกันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงบัณฑิตจบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ากับองค์กรธุรกิจ พร้อมช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมบิ๊กดาต้าและอนาไลติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่ผู้บริโภคมีความรอบรู้

“การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจภายในประเทศ แต่ทุกวันนี้ประเทศไทยยังขาดการทำงานร่วมกันในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะของทรัพยากรบุคคลที่ภาคธุรกิจต้องการ กับทิศทางการผลิตบุคลากรในอนาคตของภาคการศึกษาและความร่วมมือระหว่างไอบีเอ็ม ทีเอ็มเอ และมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่งในวันนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและบุคลากรรุ่นใหม่ในวงกว้างและอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปอย่างบิสสิเนสอนาไลติกส์ ซึ่งจะช่วยเสริมและต่อยอดธุรกิจในวันนี้และอนาคต พร้อมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียนให้ประเทศอีกต่อไป” ” วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือทีเอ็มเอ กล่าว

“ปัจจุบัน เทคโนโลยีบิ๊กดาต้าและอนาไลติกส์ทวีความสำคัญมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมาย ทั้งยังส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรด้านไอทีและธุรกิจที่มีศักยภาพสูงขึ้น ที่ผ่านมาไอบีเอ็มได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจไทยในการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันที่แข็งแกร่ง โดยความร่วมมือในวันนี้ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ทีเอ็มเอ และไอบีเอ็ม จะเป็นก้าวย่างสำคัญของประเทศในการยกระดับความร่วมมือเพื่อให้บุคลากรรุ่นใหม่และองค์กรธุรกิจไทยพร้อมแข่งขันทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีอย่างเป็นทางการในปี 2558” “พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าว

ทั้งนี้ไอบีเอ็มก่อตั้งขึ้นในเมืองไทยมานานกว่า 60 ปีแล้ว และมีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ เข้าช่วยพัฒนาภาคการศึกษาและภาคธุรกิจของไทย และนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ไอบีเอ็มได้เริ่มจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ทางเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) ของ มจธ. มีความร่วมมือกับไอบีเอ็มมากว่า 10 ปีแล้ว นับตั้งแต่ความร่วมมือเพื่อจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับปริญญาโทในปี 2546 จนเริ่มมีการนำเครื่องเมนเฟรม IBM z890 มาใช้ในการเรียนการสอน การจัดเวิร์คช็อปร่วมกับไอบีเอ็ม การนำเครื่องเมนเฟรม IBM z10 มาต่อยอด จนในปี 2554 จึงร่วมกับไอบีเอ็มจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านเทคโนโลยีแห่งแรกขึ้นที่คณะฯ เพื่อเสริมการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตคุณภาพ โดยที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับวิชาชีพผ่านศูนย์แล้วกว่า 600 คน” รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าว

เมื่อปี 2556 ไอบีเอ็มได้ถ่ายทอดความรู้ด้านบิสสิเนสอนาไลติกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่คณาจารย์มากกว่า 100 คนจาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ขณะที่นักศึกษา 647 คนได้เข้าร่วมสอบรับประกาศนียบัตรของไอบีเอ็มในด้านบิสสิเนสอนาไลติกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดสอนวิชาในระดับปริญญาตรีจำนวน 51 รายวิชาในมหาวิทยาลัย 5 แห่ง โดยมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับอนาไลติกส์ถึง 26 รายวิชา นอกจากนี้นักศึกษาหลายร้อยคนยังได้รับโอกาสให้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของไอบีเอ็มในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้าจริงๆ

นอกจากนี้ไอบีเอ็มได้มุ่งมั่นในการนำอนาไลติกส์เข้าเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปีที่ผ่านมา ไอบีเอ็มยังได้ส่งทีมผู้บริหารเข้าร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อวางแผนการพัฒนาศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านอนาไลติกส์ที่จะต่อยอดเสริมศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นรวมถึงสนับสนุนนักพัฒนาด้านไอทีและผู้ประกอบการหน้าใหม่ และการร่วมกับทีเอ็มเอในการเชื่อมโยงบัณฑิตจบใหม่เข้ากับองค์กรธุรกิจแล้ว ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ไอบีเอ็มยังมองไปถึงพันธกิจในการช่วยให้องค์กรธุรกิจมีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากอนาไลติกส์ในการสร้างจุดแข็งอีกด้วย