IF…Defining the Futuure ถ้าอนาคตกำหนดได้

รวมพล 9 นักคิดเปลี่ยนโลกแสดงวิสัยทัศน์บนเวที International Symposium

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นิตยสาร Marketeerและ 13ธุรกิจสร้างสรรค์ของเมืองไทย เดินหน้าจัดงานชุมนุมทางความคิด ครั้งที่ 8 “Creativities Unfold 2014” หรือ CU2014 ภายใต้แนวคิด “IF…ถ้าอนาคตกำหนดได้” เสริมความแข็งแกร่งองค์กรธุรกิจไทย เปิดมิติใหม่ชี้โอกาสทางธุรกิจที่กำลังจะมาถึง โดยใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบกำหนดทิศทางของอนาคต ผ่านมุมมองของ 9 นักคิดเปลี่ยนโลกในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะมาตั้งคำถามท้าทายความเป็นไปของชีวิตในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าในกิจกรรม International Workshop วันที่ 28 -29 สิงหาคม และกิจกรรม International Symposium วันที่ 30 – 31 สิงหาคม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อป Creative Business Lab รู้จริง ทำจริงกับ 14 ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย อบรมฟรี!เข้มข้นทุกหลักสูตร ตลอดเดือนสิงหาคมนี้