บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ เมนท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Business Development and Planning Officer / เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และ วางแผน


หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ปฏิบัติงานในลักษณะของกำกับดูแล และกำกับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ

– จัดทำ Road map และดำเนินการ POSDC/ PDCA

– จัดลำดับความสำคัญและพิจารณาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามตรวจสอบ (PDCA)


คุณสมบัติ
– เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ

– มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการบริหารธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี

– ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน)


เอกสารประกอบการสมัครงาน (อย่างละ 1 ชุด)
– ประวัติการทำงาน (CV หรือ Resume)
– รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
– สำเนาใบปริญญาบัตร
– สำเนาใบรับรองการผ่านงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
– เอกสารอื่นๆ (ใบรับรองต่างๆ, ใบประกาศณียบัตร, ฯลฯ)


ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources / Employment Department
ที่อยู่ : 151 TEAM Building, Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2509-9000-30 Ext.1221-1224
โทรสาร : 0-2509-9073
โฮมเพจ : http://www.teamgroup.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer