บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Internal Communication


หน้าที่และความรับผิดชอบ
– วางแผน ปฎิบัติตามแผน จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และประเมินผลการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป

– ออกแบบสร้างสรรค์ ผลิตสื่อต่างๆ และจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายขององค์กร เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อองค์กร

– สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ภายในองค์กร ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ รวมถึงจัดการสื่อสารต่างๆ ทั้ง Online และ Offline อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

– ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

– ปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชน / นิเทศศาสตร์หรือสาขาการตลาด

– มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารภายในองค์กรอย่างน้อย 2 ปี

– มีความคิดสร้างสรรค์และชอบทำกิจกรรม


ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 699 Modernform Tower, 24th floor, Srinakarindr Road, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2094-9600
โทรสาร : 0-2722-8180
โฮมเพจ : http://www.modernform.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer