บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด/Doikham Food Products Co.,Ltd. รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ / Assistant Product Manager


หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทำวิจัยสำรวจความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางแผนส่วนผสมทางการตลาด ดำเนินการ จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าใหม่ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสินค้า


คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25-30 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
– มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในงานด้านบริหารผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
– มีความรู้ด้านงานการตลาดและกระบวนการพัฒนาสินค้า ต่อยอดไปถึงการทำวิจัยและการกำหนดประเด็นการวิจัย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา (Concept Test) รวมทั้งการจัดทำแบบสอบถามการวิจัย ออกสำรวจความคิดเห็น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
– มีปฏิสัมพันธ์และประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ดี


ที่อยู่ : 117/1 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2656-6992 ต่อ 317
โทรสาร : 0-2656-6991
โฮมเพจ : http://www.doikham.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer