บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Assistant Manager – Strategic Planning (Merchant Acquiring)


หน้าที่และความรับผิดชอบ
• สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้ารับบัตรและ e-Wallet (Merchant Acquiring Business) และด้านการตลาดธุรกิจบัตรเครดิต (Marketing – Retail & Flexi) เช่น Merchant Journey, New Payment Technology, Consumer Insight, Competitor Analysis, P&L Monitoring, Portfolio Management

• ร่วมวางแผน กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และวางแผนโครงสร้างธุรกิจของโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านค้ารับบัตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• หาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ / บริการ Payment Solutions ใหม่ให้มีความทันสมัย มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด และเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

• ติดตาม Action Plan พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานย่อยด้านการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

• รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายงานประจำเดือน รายงานในที่ประชุมผู้บริหาร

• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย เป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้แต่ละหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกัน เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ


คุณสมบัติ
• สัญชาติไทย

• เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28 – 34 ปี

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด / การวางแผน อย่างน้อย 3 ปี ในสายธุรกิจการเงิน / ธุรกิจ Payment

• มีความเป็นผู้นำ คิดล่วงหน้า เป็นนักวิเคราะห์ นักวางแผน มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติเชิงบวก

• มีความสามารถในการปรับตัวสูง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

• ทันต่อเหตุการณ์ กระตือรืนร้น มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ความเป็นไปของตลาด / ธุรกิจ แสวงหาความรู้และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ

• มีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลข การวางแผน มีทักษะในการบริหารจัดการงาน / โครงการ สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนองาน ประสานงาน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel และ PowerPoint สามารถนำเสนอผลงานได้ดี (Good Presentation Skills) และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน


Human Resources Department
ที่อยู่ : 591 UBC II, 14 Fl., Sukhumvit 33 Rd., North Klongton, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2828-5099
โทรสาร : –
โฮมเพจ : http://www.ktc.co.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer