เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2539 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในเดือนมีนาคม 2540

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– วางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยเน้นสื่อออนไลน์ และ วางแผนสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์บริษัท

– สร้างสรรค์เนื้อหา และรูปแบบโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และทันต่อสถานการณ์

– บริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจการตลาดนิเทศศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนสื่อโฆษณา โดยเฉพาะสื่อ online 3 – 5 ปี ขึ้นไป

– มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ SEM, SEO, Social Media

– มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านการจัดทำสื่อโฆษณา สามารถใช้โปรแกรม Illustrator / Photo shop ได้

 

ประเภทของงาน : งานประจำ

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 3 – 5 ปี

สถานที่ : กทม. (พญาไท)

การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

 

ติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : Tawin Keanwatana

ที่อยู่ : 400/22 Phaholyothin Road, Samsaen Nai, Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ : 0-2673-8757

โทรสาร : 0-2673-8717

โฮมเพจ : http://www.kasikornasset.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer