สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน:
งานจัดทำวารสาร ส.อ.ท. หนังสือรายงานประจำปี และงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ สรุปข่าว เขียนข่าว ต้อนรับและดูแลสื่อมวลชนในงานต่างๆ

คุณสมบัติ:
– เพศ : ชาย / หญิง
– อายุ : 22-28 ปี
– วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ : มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานหนังสือ วารสาร งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารมวลชน
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
– ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก


ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2345-1000
โทรสาร : 0-2345-1296-99
โฮมเพจ : http://www.fti.or.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer