10 เมษายน 2563–18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

บุคคล 7 ประเภทที่สามารถออกปฏิบัติงานได้ช่วงเคอร์ฟิว

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานที่ได้คําสั่งของทางราชการ
ตํารวจ ทหาร หรือพลเรือนอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

2. การสาธารณสุข
ผู้ป่วย ผู้มีความจําเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแล
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

3. การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร
น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์
สินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก

4. การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน
ผู้ขนส่ง ขนย้ายประชาชน ไปสู่ที่เอกเทศของทางราชการหรือของตนเองเพื่อการเฝ้าระวังหรือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

ผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานที่ขนส่งตามที่ทางราชการอนุญาตและให้เปิดทําการ

5. การบริการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้บริการคนไร้ที่พึ่ง
ผู้บริการเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง
ผู้บริการส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง
ผู้บริการตรวจสอบหรือช่อมบํารุงไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ผู้บริการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย
ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสาร โทรคมนาคม
ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัย การกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
ผู้จําเป็นต้องดําเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจําเป็นต้องติดต่อราชการกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน

6. การประกอบอาชีพซึ่งจําเป็นต้องกระทําภายในช่วงเวลาพิเศษ
ผู้เข้าออกเวรยาม ดูแลรักษาความปลอดภัย
ทํางานตามผลัดเวลาที่กําหนดไว้ตามปกติของทางราชการ เอกชน โรงงาน
ผู้ประกอบอาชีพประมง การกรีดยาง การตรวจรักษาสัตว์

7. เหตุจําเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่

บุคคลที่มีความจําเป็นดังกล่าว ต้องแสดงบัตรประจําตัว ประชาชนหรือบัตรแสดงตน และเอกสารรับรองความจําเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ ต่อเจ้าหน้าที่

ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของทางราชการ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีมีการกระทําความผิดตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเป็นความผิดตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วย ให้ดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดทุกฐานความผิดนั้นโดยเร็ว

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563–18.00 น.อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer