โครงสร้างราคาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศออสเตรเลีย: ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล