ในวันนี้คนไทยมีเงินฝากธนาคารทั้งออมทรัพย์และประจำรวมกันมากถึง 14.7 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินฝากที่รวมกันมากกว่าหนี้ครัวเรือนทั้งประเทศในปี 2563 ไม่ถึง 1 ล้านล้านบาท
เพราะหนี้ครัวเรือนไทยมีมากถึง 14.02 ล้านล้านบาท

ในปีที่ผ่านมาคนไทยมีหนี้ครัวเรือน 14,020,730 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ครัวเรือนจากการกู้ยืมสถาบันรับฝากเงิน 12,090,395 ล้านบาท และสถาบันการเงินอื่น 1,930,335 ล้านบาท

โดยหนี้ครัวเรือนจากการกู้ยืมสถาบันรับฝากเงิน ประกอบด้วย

ธนาคารพาณิชย์  6,015,916 ล้านบาท

สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน (ธนาคารออมสิน ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) 3,958,343 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์  2,102,418 ล้านบาท

บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 13,718 ล้านบาท

 

ส่วนหนี้ครัวเรือนจากสถาบันการเงินอื่นประกอบด้วย

บริษัทบัตรเครดิต ลิสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล 1,456,431 ล้านบาท

บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต 178,745 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ 68,304 ล้านบาท

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 100,384 ล้านบาท

โรงรับจำนำ 76,719 ล้านบาท

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 49,752 ล้านบาท

ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งออมทรัพย์และประจำ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่เงินฝากต่อบัญชีไม่เกิน 5 หมื่นบาท มีบัญชีรวมกันมากถึง 94 ล้านบัญชี แต่มีจำนวนเงินฝากรวมกันไม่ถึง 5 แสนล้านบาท

ส่วนเงินฝาก 1-10 ล้านบาท เป็นกลุ่มที่มีเงินฝากรวมกันสูงสุด มีเงินฝากรวมกันถึง 3,960,215 ล้านบาท จากเงินฝากทั้งสิ้น 1,590,307 บัญชีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน