อ.ส.ค. ชี้คนไทยยังคงรั้งท้ายประเทศที่ดื่มนมน้อยที่สุดในอาเซียน  สบช่องวันดื่มนมโลก พร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้และกระตุ้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนมของคนไทยทุกเพศทุกวัยให้ได้ตามเป้า 25 ลิตรต่อคนต่อปี 

นายสมพร  ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันดื่มนมโลก” วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี  อ.ส.ค. ตั้งเป้าหมายให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้น     โดยเฉพาะเด็กไทยควรดื่มนมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

โดยจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันปริมาณการดื่มนมของคนไทยมีอัตราส่วนเฉลี่ยเพียง 18 ลิตร/คน/ปี คิดเป็นสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 6 เท่า

คนไทยดื่มนมน้อยมาก

ญี่ปุ่น 90 ลิตร/คน/ปี
สิงคโปร์ 62 ลิตร/คน/ปี
จีน 38 ลิตร/คน/ปี
ไทย 18 ลิตร/คน/ปี
เฉลี่ยอาเซียน 60 ลิตร/คน/ปี
เฉลี่ยทั่วโลก 103.9 ลิตร/คน/ปี

ที่มา: อ.ส.ค.

ซึ่งถือเป็นปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 90 ลิตร/คน/ปี ประเทศสิงคโปร์ 62 ลิตร/คน/ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน 38 ลิตร/คน/ปี โดยมีอัตราค่าเฉลี่ยการบริโภคนมทั่วโลกอยู่ที่ 113 ลิตร/คน/ปี

ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางเป้าหมายรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปีภายในปี 2563 และคาดหวังให้เพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งนอกจากผู้บริโภคได้รับประโยชน์ทางโภชนาการจากนมแล้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยังมีรายได้ที่มากขึ้นอีกด้วย

นายสมพรกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยผลิตน้ำนมดิบได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่คนไทยมีอัตราการดื่มนมเฉลี่ยเพียง 18 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่อัตราบริโภคนมโดยเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ 60 ลิตรต่อคนต่อปี และอัตราการดื่มนมทั่วโลกอยู่ที่ 103.9 ลิตรต่อคนต่อปี  ดังนั้น  อ.ส.ค. จึงมีนโยบายในการกระตุ้นให้คนไทยหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเน้นการให้ความรู้และกระตุ้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนมในทุกเพศทุกวัย

โดยเฉพาะการดื่มนมโคสดแท้ 100% นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดื่มแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถขายน้ำนมดิบได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยผลักดันการสร้างช่องทางใหม่ในการทำธุรกิจโคนมและน้ำนมสดอีกทางหนึ่งด้วย  จึงเชิญชวนคนไทยหันมาบริโภคนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้รักสุขภาพที่ไม่มีเวลารับประทานอาหารเช้า นมสดสามารถเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่สามารถบริโภคได้ เนื่องจากมีสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ เหมาะกับสภาพร่างกายที่สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทันที ที่สำคัญคนที่ดื่มนมต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ซึ่งกำลังเป็นโรคที่คุกคามประชากรทั่วโลก โดยโรคนี้มีผลกระทบต่อผู้หญิง 1 ใน 3 คน และผู้ชาย 1 ใน 5 คนทั่วโลกที่มีอายุ 50 ปีอีกด้วย

“อ.ส.ค. ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมที่เป็นที่หนึ่งในใจของคนไทย  รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยได้ดื่มนมเพื่อสุขภาพอนามัยแข็งแรงขึ้น  ดังนั้น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการบริโภคนมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตและมีพัฒนาการที่ครบถ้วนสมวัย  อ.ส.ค. ได้จัดโปรโมชันภายใต้แคมเปญร้องว้าว กับโปรฯ วันดื่มนมโลกขึ้น สำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ U.H.T. โอเมก้าพลัส ตราไทย-เดนมาร์ค รสจืดหรือรสช็อกโกแลต ขนาด 180 มล. X 36 กล่อง หรือนมแลคโตสฟรี ขนาด 200 มล. X 36 กล่อง จำนวนรวม 2 ลังรับฟรีทันที กระเป๋าสะพายข้าง Thai-Denmark 60 ปี จำนวน 1 ใบเฉพาะผู้ที่สั่งซื้อทางร้านค้า Official  ร้านค้า Official และ http://www.thai-denmarkshopping.com/th ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้เท่านั้น” นายสมพรกล่าว

สำหรับความเป็นมาของวันดื่มนมโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย. ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องคุณประโยชน์ของนมแก่ประชาชน โดยปัจจุบันกว่า 35 ประเทศทั่วโลกได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก อาทิ จีน อินเดีย เวียดนาม อังกฤษ ออสเตรเลีย สวีเดน และเดนมาร์ก ฯลฯติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online