ลอรีอัล เดินหน้าโครงการทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2561 ประกาศรายชื่อ 5 นักวิจัยสตรีผู้มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พร้อมมอบทุน 200,000 บาท สานต่องานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) แถลงข่าวโครงการทุนวิจัยลอรีอัลประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลแก่ 5 นักวิจัยสตรีผู้มีผลงานโดนเด่นด้านการค้นคว้าและวิจัยที่นำไปสู๋การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ จังหวัดกรุงเทพฯ

อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Woman in Science)  ดำเนินการมาแล้วกว่า 16 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันนักวิจัยสตรีของไทยให้เดินหน้าสร้างผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีนักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนสนับสนุน 3,122 คนจาก 117 ประเทศทั่วโลก ส่วนในประเทศมีนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 69 คน ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดล้วนสร้างประโยชน์ที่มีคุณค่าทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสามารถต่อยอดไปในการพัฒนาระดับประเทศและโลกได้

ดร.เบนโน โบเออ หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวว่า ผลการศึกษาของประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสตรีจำนวนมากในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทางด้านวิทยาศาสตร์มีนักวิจัยสตรีถึง 53 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

“เรามั่นใจว่า โครงการทุนวิจัยลอรีอัล จะเป็นหนึ่งในโครงการฯ ที่ช่วยส่งเสริมให้นักวิจัยสตรีดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่เป็นกำลังใจให้สนับสนุนให้ประเทศไทยมีสตรีนักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นต่อไป” หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กล่าว

โดยปี 2561 ทางลอรีอัลได้มีการปรับเหลือ 2 สาขา เพื่อให้ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ทุกแขนงมากยิ่งขึ้น แบ่งเป็น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยมอบทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาทให้กับนักวิจัยสตรีอายุระหว่าง 25-40 ปี

 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

          1) ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การเพิ่มอัตราการผลิตเกล็ดเลือดจากเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อประโยชน์ทางการรักษาผู้ป่วยเกล็ดเลือดพร่อง”

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์ จากภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาบทบาทของโปรตีน CAMSAP ต่อความรุนแรงของเซลล์มะเร็งปอด”

3) ดร. วิรัลดา ภูตะคาม จากห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษากระบวนการตอบสนองของปะการังต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเลและการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังในน่านน้ำไทย เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ”

 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

1) ดร. จุฬารัตน์ วัฒนกิจ จากสำนักวิชาการวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การสังเคราะห์อิแนนทิโอเมอร์และการแยกไครัลโมเลกุลด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าบนขั้วโลหะเคมีไฟฟ้า”

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา เทียมจรัส จากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กับผลงานวิจัยหัวข้อ “ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer