Author: Just222

8753 Posts

Marketeer Today

IESA ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ยืนหนึ่งสถาบันการศึกษายุคใหม่ มุ่งสร้างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน