ในทุกปี S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM จะประกาศผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก หรือดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ซึ่งมีบริษัทชั้นนำได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ โดยในปี 2019 นี้ องค์กรของไทยอย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry โดยได้คะแนนอันดับ 1 ของโลกในประเภทเดียวกัน นำความภาคภูมิใจมาให้ในฐานะองค์กรของคนไทย

บริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม

สำหรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ในประเทศไทย การได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry คงไม่ได้เกิดขึ้นจากภาพที่ปรากฏเพียงระยะเวลาอันสั้น หากแต่เป็นผลลัพธ์ต่อเนื่องที่ดำเนินมายาวนานอย่างเป็นรูปธรรม

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งเซเว่น- อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจประเภท Food & Staples Retailing Industry จนถึงการรักษาระดับกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งอาหาร ค้าปลีก และจัดจำหน่าย ซึ่งนับเป็นการดำเนินธุรกิจที่มองอย่างรอบด้าน เพื่อจับมือกันเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยที่ผ่านมายังมีการลงทุนด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการค้าปลีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอีกด้วย

“การลงทุนด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการค้าปลีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทำให้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนให้บริษัทตอบสนองต่อการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของความต้องการของผู้บริโภคในด้านสุขภาพ และอาหารทางเลือกที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งเกิดผลลัพธ์ที่ดี ทั้งนี้ ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ยังหมายถึงการมองเห็นความสำคัญของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยในแง่ของผู้ค้าปลีกอาหาร เราแสดงความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน ผ่านนโยบายการจัดซื้อที่มีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น รวมถึงสร้างการเติบโตให้แก่ผู้ค้าปลีกในฐานะที่เป็นทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย”

ที่ 1 ที่เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง

ความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือมา คือ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” โดยได้ดำเนินนโยบายนี้ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ในปี 2019 นี้ ซีพี ออลล์ ไม่เพียงได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม World Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ปี 2017-2019) เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นที่ 1 ในประเภท Food & Staples Retailing Industry ของกลุ่ม World Index โดยได้คะแนนรวมสูงสุดในหมวดนี้

สำหรับการเป็นบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry นั้น จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ได้มีการพิจารณาการดำเนินงานที่โดดเด่นทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในหมวดที่ซีพี ออลล์ ได้รับคะแนนสูงเป็นพิเศษได้แก่ ด้าน Materiality และ CRM ในมิติเศรษฐกิจ ด้าน Packaging และ Water Related Risk ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับด้าน Human Rights ด้าน Health & Nutrition และ Policy influence

นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญในด้าน Supply Chain Management ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความพยายามมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความคาดหวังของคู่ค้าให้ครบทุกด้าน ผ่านการสื่อสาร อบรม และประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อหาโอกาสพัฒนาให้คู่ค้าเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม รวมทั้งด้านมาตรการแรงงาน ซึ่งมาจากการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

การได้รับยกย่องให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าความภาคภูมิใจ เพราะนับเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่านโยบายในการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ได้สร้างคุณค่าให้สังคมจนได้รับการยอมรับในระดับโลกอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer