บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้รับผลประเมินเป็นหน่วยงานภาครัฐ ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับ A ด้วยคะแนน 91.13 จากความไว้วางใจของผู้ใช้บริการ และประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐ ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับ A ด้วยคะแนน 91.13 โดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมิน 10 ข้อ คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้การประเมินผล ITA ในปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน 8,303 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานระดับ A และ AA จำนวน 1,095 หน่วยงาน

“จากผลการประเมิน ITA ที่ไปรษณีย์ไทยได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานระดับ A ซึ่งคือการได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ ผู้ใช้บริการ คู่ค้า รวมถึงประชาชนชาวไทย และไปรษณีย์ไทยจะนำเครือข่ายทั่วประเทศที่มีกว่า 10,000 แห่ง เร่งพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและขนส่งของไทยที่คอยช่วยเหลือ และสนับสนุนคนไทยในทุกสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังยึดหลักในการให้บริการที่เป็นเลิศ มีความปลอดภัย ตลอดจนยึดมั่นในการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” นายก่อกิจกล่าวสรุปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer