ผลประกอบการ MCOT ทำไมรอบ 9 เดือน ปี 2563 ขาดทุนพันกว่าล้านบาท (วิเคราะห์)

บมจ. อสมท รายงานผลการดำเนินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

หน่วย: พันบาท

ไตรมาส 3 9 เดือน
ปี 2563 2562 2563 2562
กำไร (ขาดทุน) (105,923) (155,574) (1,167,262) (99,840)

 

ผลประกอบการ อสมท. ย้อนหลัง ขาดทุนต่อเนื่อง

2559 2560 2561 2562 Q2/2563
รายได้รวม 2,830.38 2,736.45 2,562.37 2,968.37 788.67
กำไร(ขาดทุน) (734.89) (2,542.35) (375.72) (457.46) (1,061.34)

ที่มา: Set.or.th

ขณะที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้แถลงข่าว โดยนายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และ รักษาการในตำแหน่ง กก.ผอ.ใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “อสมท รายงานงบการเงินในไตรมาส 3 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับงวดในไตรมาสที่ 3 จำนวน 106 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นถึงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ในงวดเก้าเดือนของปี 2563 ผลประกอบการ MCOT ขาดทุนจำนวน 1,168 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ภาคธุรกิจต้องควบคุมค่าใช้จ่ายการใช้งบโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2563  อสมท มีรายได้จำนวน 1,086 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ในไตรมาสที่สามปี 2563 จำนวน 402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563 ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดให้กับ อสมท ในสัดส่วนร้อยละ 62 ในขณะที่ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (BNO) มีสัดส่วนรายได้สูงเป็นลำดับสองรองจากธุรกิจโทรทัศน์

ธุรกิจวิทยุ มีรายได้ในช่วงเก้าเดือนแรกจำนวน 345 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยเป็นรายได้ในไตรมาสที่สาม จำนวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสที่สาม คลื่นวิทยุทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีรายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz. ยังแสดงผลงานได้โดดเด่นสามารถทำรายได้สูงสุดในคลื่นวิทยุของ อสมท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา สำหรับคลื่นวิทยุอื่น ๆ เช่น คลื่นความคิด FM 96.5 MHz, Mellow FM 97.5 MHz, Active Radio FM 99 MHz คลื่นข่าว FM 100.5 MHz และคลื่น MET 107 MHz รักษาฐานผู้ฟังและกลุ่มลูกค้าด้วยกิจกรรมการตลาดใหม่ ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านโปรแกรม Zoom รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้าผู้สนับสนุนรายการและผู้ฟัง

ธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (BNO) และให้เช่าช่องรายการบนดาวเทียมในระบบ C-Band มีรายได้ในเก้าเดือนแรกปี 2563 จำนวน 326 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. รายได้ธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล  และ 2. รายได้จากธุรกิจการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเป็นรายได้ในไตรมาสที่สามปี 2563 จำนวน 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ธุรกิจดิจิทัล มีรายได้ในเก้าเดือนแรกปี 2563 จำนวน 35 ล้านบาท เป็นรายได้ในไตรมาสที่ 3 จำนวน 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยรายได้ธุรกิจดิจิทัล ประกอบด้วยรายได้จากเว็บไซต์ www.mcot.net หรือแพลตฟอร์มโซเชียลที่ได้รับความนิยมต่าง ๆ เช่น Youtube และ Facebook

นอกจากนี้ อสมท ได้เปิดตัวบริการใหม่ทางด้านดิจิทัล รวมถึงการให้บริการ Digital Solution แก่หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน อสมท ได้ปรับปรุงทั้งเชิงเทคนิคและคอนเทนต์เพื่อให้สามารถเพิ่มอัตราการเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเร่งพัฒนาและต่อยอดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการสร้างรายได้จากการนำเนื้อหาจากพันธมิตรและคอนเทนต์ของบริษัทไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น และพร้อมสนับสนุนงานด้านดิจิทัลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

นายสิโรตม์กล่าวถึงแนวทางในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้กับองค์กรว่า ฝ่ายบริหารพยายามเร่งสร้างแหล่งรายได้ใหม่ทั้งจากธุรกิจดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาสินทรัพย์ที่ดินให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ โดยล่าสุด อสมท อยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอสำหรับการพัฒนาโครงการบนที่ดิน 50 ไร่ ย่านรัชดาจากนักลงทุนและบุคคลที่สนใจ เพื่อทดแทนรายได้กิจการสัมปทานที่สิ้นสุดลงตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจหลัก เช่น โทรทัศน์และวิทยุ ให้ผลิตเนื้อหารายการที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับโครงการร่วมใจจากองค์กร ประจำปี 2563 (Mutual Separation Plan : MSP) ซึ่ง อสมท ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วนั้น ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้ อสมท สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรกว่าร้อยละ 20 จากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปี 2563 ซึ่งจะมีผลในปี 2564 เป็นต้นไป

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer