เดอะมอลล์  กรุ๊ป ร่วมเดินหน้าเปิดเมือง ตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าปลอดโควิด-19  ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด 7 มาตรการ  ของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย โดยเฉพาะมาตรการพนักงานปลอดโควิด –19 ทุกคน และมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่ครบทุกมิติ  เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการด้วยพนักงานทุกคนต้องผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจ ATK ในวันแรกของการปฏิบัติงาน ทั้งพนักงานกลุ่มเดอะมอลล์ พนักงานผู้แทนขาย พนักงานร้านค้า  และพนักงาน OUTSOURCE  รวมกว่า 10,000 คน และพนักงานทุกคนต้องผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19  อีกทั้งมีการคัดกรองรายวันและรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง พร้อมมาตรการสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่ครบทุกมิติ ทำการ BIG CLEANING  ครั้งใหญ่ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้วของศูนย์การค้า รวมทั้งการทำความสะอาดฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศ  และตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำ  เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ก่อนเปิดบริการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือทุกแห่งในวันที่  1 กันยายน 2564

นายอมร อมรกุล ผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (AMORM AMORNKUL ; DEPUTY MANAGING DIRECTOR OPERATION, THE MALL GROUP CO., LTD.) เปิดเผยว่า  ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19  หรือ ศบค. ได้มีมติเห็นชอบประกาศปรับมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19  ให้เปิดกิจการ – กิจกรรมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ตั้งแต่วันที่  กันยายน 2564  เป็นต้นไป  ยังผลให้ศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป อันประกอบด้วย เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา,  ดิ เอ็มโพเรียม,  ดิ เอ็มควอเทียร์  และพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ สามารถเปิดดำเนินการได้  ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด  โดยจะต้องลงทะเบียนสถานประกอบการ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมอนามัยตามหลักเกณฑ์ของ THAI STOP COVID PLUS (TSC+) อีกทั้งยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ตามกรอบแนวทาง 7 มาตรการของสมาคมค้าปลีกไทยและคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย  อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอประกาศตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าปลอดโรคติดเชื้อโควิด -19  ด้วยการเพิ่มความมั่นใจในมาตรการปลอดโควิด -19 ของพนักงานผู้ให้บริการทั้งในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า  โดยได้กำหนดให้พนักงานทุกคน ทั้งพนักงานห้างสรรพสินค้า พนักงานผู้แทนขาย พนักงานร้านค้า และพนักงาน OUTSOURCE รวมกว่า 10,000 คน ที่จะกลับเข้าปฏิบัติงานในวันแรกต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19  ด้วย ANTIGEN TEST KIT (ATK)  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคน  หรือมีผลตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เข้าพื้นที่ นอกจากนี้พนักงานทุกคนต้องได้การฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อย  ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะอยู่ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  โดยจะมีการคัดกรองด้วยประเมินสุขภาพ  ตามแนวหลักการ  THAI  SAFE  THAI  และสุ่มตรวจด้วยการตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK)   เป็นประจำทุกสัปดาห์  ควบคู่กับการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการ UNIVERSAL  PREVENTION  เพื่อความปลอดภัยของตนเองและลูกค้าสูงสุด

สำหรับมาตรการสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่ครบทุกมิตินั้น  ก่อนเปิดให้บริการทุกศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ทำความสะอาด BIG CLEANING ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้วของศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า รวมถึงทำการอบฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศส่วนกลางด้วยรังสี UV พร้อมดำเนินการเรื่องระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคาร มากกว่า 10  เท่าต่อชั่วโมง และตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำคงเหลือไม่ต่ำกว่า 0.5 PPM นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ศูนย์การค้าฯ ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้ง GUARD SHIELD ที่เคาน์เตอร์ต่างๆ, ติดตั้ง TABLE SHIELD บนโต๊ะอาหาร รวมทั้งมีบริการตู้อบฆ่าเชื้อ UV-C STERILIZING สำหรับอบฆ่าเชื้อสินค้าให้กับลูกค้า  และเดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังสร้างความมั่นใจในการใช้บริการด้วยการสร้างสังคมไร้สัมผัส TMG TOUCHLESS SOCIETY อาทิ  TOUCHLESS PAYMENT การชำระเงินแบบไร้สัมผัส ผ่าน APP ของธนาคาร, TAP & GO,
E-WALLET  และ APP ต่างๆ  สำหรับชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป  พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและเกณฑ์ในการปฏิบัติเข้มข้นตามกรอบแนวทางมาตรการ ของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย ในการเปิดให้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในด้านอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่

  • ผู้เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตาม D-M-H-T-T  (DISTANCING- MASK WEARING- HAND WASHING- TEMPERATURE- TESTING)  พร้อมคัดกรองตัวเองผ่าน THAI SAFE THAI (TST) และแสดงให้ผู้รับบริการก่อนเข้าสถานประกอบการ
  • ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ในสถานประกอบการ
    (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ 1 ต่อ 4 ตารางเมตร)
  • กำหนดให้มีการจองการเข้ารับบริการผ่านทาง APPLICATION หรือ โทรศัพท์ หรือรับบัตรคิวล่วงหน้าในทุกธุรกิจของการบริการ
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสูง HIGH TOUCH AREA อย่างน้อยทุก ๆ 1 ชั่วโมง (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ทุก ๆ 2 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้แก่ เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พร้อมเปิดให้บริการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าตามปกติ รวมทั้งเปิดให้บริการร้านอาหาร โดยให้นั่งรับประทานได้ 50% (งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน), ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เปิดให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคน ต้องมีการนัดหมายก่อนเข้าใช้บริการ, ร้านนวด เปิดเฉพาะนวดเท้า, คลินิกเสริมความงาม ต้องมีการนัดหมายก่อนเข้าใช้บริการ โดยเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป  และเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 20.00 น.

เพื่อเป็นการร่วมฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ ได้ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจ  ซัปพลายเออร์ แบรนด์ชั้นนำในห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้า จัดแคมเปญ “SHOPPING MUST GO ON #จะช้อปต้องได้ช้อป ลดสูงสุด 80% ช้อปทุกชั้น ทั้งห้างฯ รับคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท รวมช่องทางออนไลน์ MONLINE.COM และ GOURMETMARKETTHAILAND.COM, M CHAT & SHOP และ CALL TO ORDER  หรือเลือกรับสิทธิ์ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ E-Voucher ภาครัฐสูงสุด 7,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม-28 กันยายน 2564 ที่  เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์  และแคมเปญ “THE SHOPPERS RETURN” มอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ แทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจในการร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตโควิด –19 ทั้งส่วนลด และบัตรกำนัลจากแบรนด์และร้านค้าชั้นนำมากมาย สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M, SCB และ CITI BANK ทุกวันช้อปครบ 3,000 บาท รับคืนสูงสุด 300 บาท พิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ช้อปครบ 5,000 บาท รับคืนสูงสุด 800 บาท และอิ่มฟินกับ THE MALL DINING ทุกวัน รับประทานครบ 700 บาท รับคืนสูงสุด 200 บาท พิเศษ วัน เสาร์-อาทิตย์ ซื้อ DINING VOUCHER 2,000 บาท รับ 2,400 บาท ระหว่างวันที่ 8 กันยายน-28 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00-20.00 น. หรือช้อปผ่านช่องทาง MONLINE.COM และ GOURMETMARKETTHAILAND.COM,  แชตผ่าน M CHAT & SHOP, โทรสั่งผ่าน CALL TO ORDER, ช้อปสบายผ่าน LIVE PERSONAL SHOPPER เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงสุด  อย่างเคร่งครัด มีความสะอาด ปลอดภัย มั่นใจได้ในทุกตารางเมตร และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้บริการด้วยหัวใจและมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.FACEBOOK.COM/THEMALLTHAILAND อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน