บุษบา จิราธิวัฒน์ เล่าเรื่องการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของ กลุ่มเซ็นทรัล

ปี 2560 กลุ่มเซ็นทรัลจะมีอายุครบ 70 ปี   โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2563 รายได้จะต้อง ทะลุ 1.8 แสนล้านบาท

เป็นบริษัททางด้านรีเทลยักษ์ใหญ่ของไทยที่เข้าไปบุกสร้างแบรนด์ในตลาดเออีซี และยุโรปอย่างต่อเนื่อง และเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ได้น้อมนำกระแสพระราชดำริ มาเป็นแนวคิดในการทำโครงการเพื่อสังคม

บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า

“สิ่งที่พระองค์ท่านสอนคือสิ่งดีๆ ในการดำเนินชีวิตที่ได้ครอบคลุมในหลายๆเรื่อง  แต่ที่ตรงกับการทำธุรกิจของเซ็นทรัลตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างมากคือในเรื่องของความขยัน อดทน   การมุมานะ ในการทำงาน รวมทั้งความซื่อสัตย์ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานในการดำรงชีวิต และเป็นการสร้างความเป็นตัวตนที่แท้จริงขององค์กร  สร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับคนของเรา รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา”

Core Value  เน้นความพอเพียง

นอกจากนั้นเรื่องดังกล่าวยังเป็น Core Value ที่พนักงานของเซ็นทรัล กรุ๊ปต้องเข้าใจ ต้องปฎิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริ  ที่ทรงพระราชทานมานานกว่า 30 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517) เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของ ทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจน การใช้ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “ความซื่อสัตย์,สติปัญญา, การแบ่งปัน และความพากเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

หัวใจสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพึ่งพาตนเอง และ ความยั่งยืน ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัล ได้ยึดหลักปฏิบัตินี้มาโดยตลอดอยู่แล้ว  และได้เอาไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านผ่าน โครงการต่างๆ เช่นโครงการสินค้าชุมชน

โดยทางเซ็นทรัล กรุ๊ป ได้เสาะหาชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสามัคคี และที่สำคัญที่มีผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นมาเข้าร่วมโครงการ เช่น ปลาแดดเดียว บ้านตราชู จ.สิงห์บุรี, หมี่กรอบ บ้านมะขามทอง จ.กาญจนบุรี, และ พรมเช็ดเท้า บ้านสบสาย จ.แพร่ โดยเราจะให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และ ถูกหลักอนามัย รวมถึงกระบวนการผลิต และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะสามารถถนอมและยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ยืนยาวขึ้น

“ เรายังให้พนักงานของเราที่มีความชำนาญเข้าให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีอย่างเป็นระบบ รวมถึงแนะนำการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น  อันจะเป็นภูมิคุ้มกันด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

โครงการสินค้าชุมชน ยังกำหนดเงื่อนไขให้ชุมชนที่เข้าโครงการเมื่อสามารถพัฒนายอดขายและสร้างรายได้ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้ว ต้องส่งต่อองค์ความรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ ดังแนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชุมชน และ ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

“ให้”  Million Gift Million Smile

บุษบา ยังกล่าวต่อว่า นอกจากหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเซ็นทรัลยัง น้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ในเรื่อง “การให้” มาสร้างสรรค์โครงการดีๆมากมาย เช่น โครงการ Million Gift Million Smile ที่เชิญชวนคนไทยมาร่วมแบ่งปันอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้, โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, โครงการ Pink Park ระดมทุนจากการจัดแคมเปญทางการตลาดในช่วงเทศกาลวันแม่ของห้างร้านในเครือกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงการร่วมสมทบทุนจากภาคีคู่ค้า และกล่องรับบริจาค สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม เป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาส และกิจกรรมเซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน เพื่อระดมเงินช่วยเหลือทหารและผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  

ในเรื่องของการให้นั้น  บุษบายังบอกว่า ได้นำมาเป็นหลักปฏิบัติ และเตือนตนเองว่า การที่เราจะเป็นคนดี นั้น ไม่ได้หมายถึงทำตนเองให้เป็นคนดีฝ่ายเดียว แต่หมายถึงการทำดีต่อผู้อื่นด้วย รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และสร้างประโยชน์ให้กับทั้งครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน จึงจะถือเป็นการทำดีเพื่อพ่อหลวงของเราอย่างแท้จริง

CSR Core Value ของกลุ่ม 4 ด้าน ซึ่งทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของในหลวง

CSR Core Value ของกลุ่ม 4 ด้าน ซึ่งทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของในหลวง 1. ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การบูรณะพระอุโบสถและจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของวัดปทุมวนารามวรวิหาร ดำเนินงานโดยกลุ่มเซ็นทรัล, การบูรณะโบราณสถานในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 2. สังคม และ การศึกษา ประกอบด้วยโครงการเซ็นทรัลกรุ๊ป มิินิมาราธอน หารายได้ช่วยเหลือเหล่าทหารและผู้ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้, โครงการ Women Cancer และโครงการ Pink Park ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในสตรีที่ด้อยโอกาส, โครงการมิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์ เพื่อระดมของขวัญให้กับน้องๆใน 3 จังหวัดชายแดนใต้, โครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ด้วยการปรับปรุงห้องสมุด ฯลฯ 3. เศรษฐกิจ โครงการสินค้าชุมชนของเรา ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชุมชน มอบความรู้ด้นาค้าปลีก บัญชี สนับสนุนสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงแพ็ค ฯลฯ เพือเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมอบช่องทางการขายภายในห้างร้านของกลุ่มเซ็นทรัล 4. สิ่งแวดล้อม โครงการลดการใช้ถุุงและโครงการประหยัดพลังงาน เช่น การออกแบบอาคารประหยัดไฟ ให้แสงส่องสว่างถึง หรือการรีไซเคิลน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ในห้องน้ำภายในศูนย์การค้า

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer