จากการเปิดเผยของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ในด้านความพึงพอใจประเด็นโดยรวมรายจังหวัดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครึ่งปีงบประมาณ (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) จังหวัดสงขลาคว้าอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนนความพึงพอใจ 90.0%  ตามมาติด ๆ จังหวัดเชียงราย ในอันดับสอง ด้วยคะแนน 89.3 ถัดมาคือ ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่ ตามลำดับ ซึ่ง 10 จังหวัดนี้เมื่อแปลผลคะแนนออกมา ล้วนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดทั้งหมด

ส่วนภาพรวมในด้านต่าง ๆ นั้น ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อด้านประชาชนมากถึง 91.4% ตามมาด้วยบริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น 90.9% รองลงมาคือ ด้านบริการสถานที่พักแรม บริการนำเที่ยว สนามบิน สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตามลำดับ ซึ่งความพึงพอใจทุกด้านโดยเฉลี่ยนั้นจัดอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด

 

อันดับ จังหวัด คะแนนความพึงพอใจ (%)
1 สงขลา 90.0
2 เชียงราย 89.3
3 ภูเก็ต 89.1
4 ชลบุรี 88.8
5 เชียงใหม่ 88.6
6 กระบี่ 87.7
7 สุราษฎร์ธานี 87.7
8 ประจวบคีรีขันธ์ 87.6
9 กรุงเทพมหานคร 86.5
10 พังงา 86.0

การแปลผล

ร้อยละ 84.1-100.0  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

ร้อยละ 68.1 – 84.0   หมายถึง พึงพอใจมาก

ร้อยละ 52.1 – 68.0   หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

ร้อยละ 36.1 – 52.0   หมายถึง พึงพอใจน้อย

ร้อยละ 20.0 – 36.0   หมายถึง พึงพอใจน้อยมากที่สุด

 

โดยที่ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้ผลความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 87.8% แบ่งเป็น

 • ประชาชน 4%
 • บริการเชิงสุขภาพ  9%
 • บริการสถานที่พักแรม 7%
 • บริการนำเที่ยว, ความปลอดภัย 0%
 • สนามบิน, ที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ 4%
 • ภัตตาคารร้านอาหาร 7%
 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 9%
 • มัคคุเทศก์ 1%
 • ร้านขายสินค้า/ของที่ระลึก 6%
 • บริการขนส่งโดยรถโดยสารสาธารณะ 5%
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8%
 • แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชายหาด 5%
 • เว็บไซต์ Thailand Tourism Directory 4%

 

*คะแนนใช้การแปลผลเช่นเดียวกับตารางข้างต้น

 

อ้างอิง: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน