“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” เปิดวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนเต็มรูปแบบ ในงาน Sustainability Expo 2022 พร้อมชู “วัน แบงค็อก” โครงการต้นแบบสีเขียวระดับโลก

เฟเซอร์ เพตี้ เปิดวิสัยทัศน์และความมุ่มั่ในกา้าความยั่งยืน วัน แบค็ โคกาหาิมทย์ที่บว มมาตฐานคุณภาุด และใหญ่ทีุ่ดใจกลาเมืเทฯ และ เดะ ปา์ค”  โคกามิกซ์ยูะดับีเมี่ยม ย่าเต็มูปแบบเป็นคั้ก ในาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022มหกด้านความยั่งยืนที่ยิ่ใหญ่ทีุ่ดในาเซียน ด้วยกาจัดนิทศกามัลติมีเดีย ในโซน Better Community ชั้น วนาในหัวข้ “ปับนาคตเมื เปลี่ยนนาคตเา” และ “A Place for All – One Bangkok’s Sustainable Public Realm ะหว่าวันที่ 26 กันยายน ถึ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น.

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

 

ต ศ้าน ะธานเจ้าหน้าที่บิหา โคกา วัน แบค็ก กล่าวว่า “เามีความยินดีเป็นย่ายิ่ที่ได้่วมเป็นผู้นับนุนหลักขาน Sustainability Expo 2022 เนื่ด้วยเามีวิสัยทัศน์และความมุ่มั่นในกาฒนาโคกาหาิมทย์ที่ให้ความำคัญกับิ่แวดล้มและคมเป็นหลัก ตลดจนกาเป็น่วนหนึ่ชุมชนที่จะมี่วน่วมในกานาคตที่ดีขึ้น โดยนำเผ่านนิทศกา และเวนาข วัน แบค็ก ที่เจาะลึกด้านกาัฒนาย่ายั่ยืนขโคกาฯ วมถึกาัฒนาื้นที่าธาณะ ด้วยเป้าหมายที่จะเติบโตไปมกับกเทฯ ด้วยมาตฐานขกาัฒนาเมืะดับโลก

 

Graphical user interface, website

Description automatically generated

 

วัน แบค็ก เปิดโลกแห่กาียนู้ แกนหลักด้านกาัฒนาย่ายั่ยืนขโคกาฯ ันปะกบด้วย

  • ความยั่งยืนด้านคม โดยโคกาฯ ได้ถูกแบบให้มีื้นที่าธาณะีเขียว ซึ่เป็นื้นที่เปิดโล่กว่า 80,000 ตาเมต คิดเป็น 50% ื้นที่ทั้โคกา เพื่เชื่มต่คน เมื และธมชาติ และกำหนดให้มีทาเดินเท้ากว้ถึ เมต ทาเดินวมทั้โคกายาวกว่า กมปกคลุมด้วย่มไม้ มทั้มีานศิลปะาธาณะที่ดแทยู่ใน้นทาเดิน ทั้หมดนี้เป็นไปเพื่มให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตนาคา บปะกับผู้ื่น กกำลักาย ูดากาศบุทธิ์ เพืุ่ขภากายใจที่ดี
  • ความยั่งยืนด้านเศษฐกิจ โดยกาค์โคกาที่ใช้ทยากย่าะหยัดและคุ้มค่า วมถึกาิมปิทธิภากาิหาจัดกาโดยกานำเทคโนโลยีทันมัยมาใช้เพื่ลดค่าใช้จ่าย นกจากนี้ กาแบาคาและื้นที่าธาณะที่ดี จะนำมาซึ่คุณภาชีวิตและกาทำานที่ดีขึ้นขผู้คน ผลต่ความก้าวหน้าทั้ในะดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และเศษฐกิจไทยโดยวม
  • ความยั่งยืนด้านิ่แวดล้ในทุกมิติ าทิ แบถาปัตยกมขาคาและผนัาคาที่มีฉนวนและกะจกินซูเลท ช่วยกันความนจากแาทิตย์ได้มากถึ 75% และเปิดับแมชาติ, ะบบเปิดปิดไฟัจฉิยะ ควบคุมผ่านแลิเคชั่น, กาีไซเคิลน้ำเียและกักเก็บน้ำฝนเพื่นำมาใช้ โดยามาถลดกาใช้น้ำได้มากกว่า 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตต่ปี และ กาับน้ำท่วมะดับ 500 ปี ด้วยกาแบื้นที่ับน้ำและะบบกักเก็บน้ำเพื่ป้กันน้ำท่วมในโคกาฯ และลดปัญหาน้ำท่วมชุมชนโดยบ เป็นต้น

A picture containing graphical user interface

Description automatically generatedA picture containing text, indoor, table

Description automatically generated

บูธโคกา วัน แบค็กยัได้แ วิสัยทัศน์เพื่กา้าเมืแห่นาคต ปะกบด้วย 1. เข้าใจถึความต้กาผู้คน (People Centricัฒนาโคกาโดยใ่ใจความต้กาผู้คนเป็นหลัก 2. ยกะดับความยั่งยืน (Green Sustainabilityเป็นโคกาในไทยที่้าขึ้นตามมาตฐานกาัฒนาชุมชนแวดล้ย่า LEED for Neighborhood Development ะดับ Platinum และมาตฐานับาคา WELL เพืุ่ขภาและความเป็นยู่ที่ดีขผู้ยู่าศัยและผู้ใช้าคา 3. ใช้ชีวิตย่ามา์ท (Smart City Living) มบปบกาณ์กาใช้ชีวิในมา์ทซิตี้ที่มบูณ์แบบ าทิ ะบบไัมผั,  วัน แบค็ก โมบาย แลิเคชั่น,   ะบบาธาณูปโภคล้ำมัย, กาิหาจัดกาาจ วมถึกาักษาความปลดภัย ทั้หมดถูกแบเพื่มกาใช้ชีวิตขผู้คนและบกาดำเนินานโคกาย่ายั่ยืนในะยะยาว

กจากนี้ มีกานำเแนวคิดกาก่โคกาฯ ที่ลดผลกะทบต่ิ่แวดล้ม และิมเศษฐกิจหมุนเวียน าทิ ลดกาปล่ยคา์บนไดกไซด์ 29,000 ตันคา์บน เทียบเท่าต้นไม้ 3.2 ล้านต้น จากกะบวนกาก่้า ซึ่วมถึกาคัดแยกขยะจากกาก่้าได้ถึ 92% เพื่นำกลับมาใช้และีไซเคิล เช่น กานำเศษขยะคนกีตจากหัวเาเข็มและิฐมวลเบาที่เหลืใช้จากกาก่้า มาผลิตเป็นแผ่นผนัำเ็จูปที่ใช้ในโคกาฯ ีกทั้กาคัดแยกขยะเศษาหาเพื่เปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ย เป็นต้น

 

A picture containing text, indoor

Description automatically generated

ีกหนึ่ไฮไลท์ำคัญ คืกานำเ มาเต์แลน ะดับโลกขโคกา  ชูมาตฐานใหม่ทั้ด้านกาแบบ คุณภา ความยั่งยืนด้านิ่แวดล้ม และกาใช้ชีวิตในมา์ท ซิตี้ ปะกบไปด้วย าคาำนักานแบีเมียมเกดเ จำนวน 5 าคา ื้นที่ีเทล 4 โซน โะดับลักซ์ชัวี่และไลฟ์ไตล์ จำนวน 5 แห่ และาคาที่ักาศัยะดับลักซ์ชัวี่ีกจำนวน 3 าคา โดยให้ความำคัญกับกาเข้าถึและกาเดินทาย่าะดวกบาย โคกาฯ เชื่มต่กับถานีถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ายีน้ำเิน ถานีลุมินี ะดวกต่กาเดินเข้าถึทุกจุดขโคกาฯ มทาเข้ากถึ จุด จากฝั่ถนนวิทยุ ถนนาม วมถึ ทาเชื่มโดยตกับทาด่วนาม 4

ำหับ วนาิเศษจัดขึ้นที่  SX Stage ในื้นที่ Hall 2 ได้แก่

  • “ปับนาคตเมื เปลี่ยนนาคตเา” เวทีแลกเปลี่ยนมุมมและปบกาณ์กาทำานด้านกาัฒนาื้นที่เปิดโล่ีเขียวเพื่าธาณะขเมืย่ายั่ยืนในะดับนโยบายขแต่ละภาควน และ้าความเชื่มโยในะดับเคข่ายะหว่าหน่วยานต่าๆ โดยผู้่วมเวนาปะกบด้วย ต ศ้าน ะธานเจ้าหน้าที่บิหา โคกา วัน แบค็, ผู้แทนจากกเทมหานค, ถานฑูตเนเธแลนด์ และ บิษัท ฉมา จำกัด  ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแบบภูมิถาปัตย์เพื่ิ่แวดล้ม วันที่ 30 กันยายน 2565 17.00 – 18.30 .
  • A Place for All – One Bangkok’s Sustainable Public Realm เวทีเจาะลึกแนวคิดกาแบบและความมุ่มั่ในกาัฒนาื้นที่าธาณะขโคกาวัน แบค็ก ภายใต้หลักกาด้านความยั่งยืน เศษฐกิจ คม และิ่แวดล้ม วมถึแนวคิดด้านศิลปะและวัฒนธม เพื่้าื้นที่าธาณะที่มีคุณค่าแก่ชุมชนและเมื โดยทีมผู้บิหาโคกา วัน แบค็ก และบิษัท ี แลนด์เคป จำกัด  วันที่ ตุลาคม 2565เวลา 17.00 – 17.45 น.

กจากนี้ บกับบูธนิทศกา “เดะ ปา์ค” โคกาไลฟ์ไตล์มิกซ์ยูะดัีเมียม ที่ได้ับกาับมาตฐาน LEED Gold Version 4 ันเป็นมาตฐานล่าุดขาคาเขียว และมุู่่กาับมาตฐาน WELL Certification มาตฐานกาแบะดับโลกเพื่ยกะดับุขภาวะและความเป็นยู่ที่ดีขผู้ใช้านาคา ชูแนวคิด LIVE GREEN, LIVE WELL  “่วมแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นปะโยชน์” ด้วยะบบกาจัดกาขยะแบบคบว เพื่ิ่แวดล้มและุขนามัยขผู้ใช้าคาและผู้มาเยื

ิเศษุดำหับผู้เข้า่วมกิจกมภายในบูธเฟเซอร์ เพตี้ ับขที่ะลึก และขวัลิเศษจาก วัน แบค็ก และบัตขวัญจากเดะ ปา์ค ไลฟ์

่วมเปิดมุมมู่กาวมลัใหม่ที่ยิ่ใหญ่และยั่งยืนไปมกับ วัน แบค็ก และ เดะ ปา์ค ในาน Sustainability Expo 2022 มหกด้านความยั่งยืนที่ยิ่ใหญ่ทีุ่ดในาเซียน ณ ศูนย์กาะชุมแห่ชาติิกิติ์ ะหว่าวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น.อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน