เนสท์เล่ ประเทศไทย สานต่อปีที่ 8 “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” ร่วมชุมชนจ. พระนครศรีอยุธยา ขยายอีก 2 โครงการใหม่ ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรน้ำในคลองขนมจีนใน 3 แนวทางหลัก เรียนรู้-ปกป้อง-ฟื้นฟู ตั้งเป้าขยายพื้นที่อนุรักษ์ให้ได้ตลอดความยาว 21 กม. ของคลองฯ

 

รูป 1

 

นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โดยหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการด้านความยั่งยืน “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ (Nestlé Waters cares for Water)”

 

ตามคำมั่นสัญญาของหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ในการชดเชยน้ำทั้งหมดคืนสู่ชุมชนและธรรมชาติ หรือ “Net Water Positive” ภายในปี 2025 โดยทดแทนน้ำที่บริษัทฯ ใช้ทั้งหมดมากถึง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ในการผลิตที่โรงงานเนสท์เล่ วอเตอร์สทั้ง 2 แห่งที่จ. พระนครศรีอยุธยา และ สุราษฎร์ธานี

 

ซึ่งนับเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนระดับสากลจาก Alliance for Water Stewardship (AWS)

 

บริษัทฯ สานต่อปีที่ 8 ของโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2015 โดยร่วมกับชุมชนในจ. พระนครศรีอยุธยา ผ่านกิจกรรมมากมายในโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำในคลองขนมจีนให้กับนักเรียนและชุมชนที่จ. พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการชดเชยน้ำกลับคืนสู่ชุมชนและธรรมชาติ 100%

 

ปี 2023 จะเป็นปีที่โครงการฯ ครอบคลุมภายใต้แนวทางหลัก 3 ด้าน อย่างครบวงจร ได้แก่ เรียนรู้ ปกป้อง และฟื้นฟู สอดคล้องกับความมุ่งมั่น สู่เส้นทางแห่ง ‘การดูแลและฟื้นฟู’ หรือ Regeneration เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

 

ประกอบด้วยโครงการหลัก

 

รูป 2

  1. โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ต่อยอดปีที่ 8 ด้วยการสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำให้กับนักเรียนและชุมชนในคลองขนมจีน ด้วยการขยายการมีส่วนของชุมชนทั้ง 6 ตำบลและ 7 โรงเรียนตลอดคลองขนมจีน ปัจจุบัน มีนักเรียนและชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 6,000 คน

 

  1. ตลาดนัดขยะชุมชน บริษัทฯ ร่วมมือกับวงษ์พาณิชย์ในการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้าน ตั้งแต่ปี 2022 โดยเริ่มตั้งแต่ครัวเรือน เปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้ของชาวบ้าน เพื่อไม่ให้มีขยะหลุดลอดลงในแหล่งน้ำ ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนคลองขนมจีนสามารถขายขยะเพื่อสร้างรายได้กว่า 12 ตัน ซึ่งช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 9,600 กิโลคาร์บอน (Kgs CO2e)

 

2 โครงการขยายใหม่ ปี 2023

 

ดังนี้ 3. เนสท์เล่รักษ์ชุมชน นำผักตบชวาสู่รายได้ ส่งเสริมให้ชาวบ้านเก็บผักตบชวาที่เป็นวัชพืชในแหล่งน้ำ มาขายเป็นวัตถุดิบอัดเป็นไม้เทียมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้รับประทานอาหาร ให้กับโรงเรียน โดยริเริ่มกิจกรรมใน 7 โรงเรียนโดยรอบคลองขนมจีนก่อน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน

 

รูป 3

 

  1. เนสท์เล่รักษ์น้ำ คืนปลาสู่คลองขนมจีน บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำบ่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นหายาก 6 สายพันธุ์ ได้แก่ ปลากระทิง ปลาหลดนา ปลารากกล้วย ปลาหมูแดง ปลากราย ปลาแดง เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และฟื้นฟูพันธุ์ปลาหายากเหล่านี้กลับคืนสู่คลองขนมจีน

 

โครงการทั้งหมดล้วนเป็นเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ของบริษัทฯ

 

นายสุชาติ พันธุ์เพ็ง ตัวแทนชุมชนคลองขนมจีน กล่าวว่า “คลองขนมจีนเคยประสบปัญหาน้ำในคลองไม่สะอาด รวมทั้งขยะและวัชพืชที่อยู่ในคลอง สะสมมาเรื่อย ๆ ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป”

 

“พอเนสท์เล่เข้ามาทำโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” เห็นความเปลี่ยนแปลงในคลองขนมจีนโดยตลอด จากตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ (ปี 2015) ปัจจุบัน ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชุมชนของเรา”

 

“นักเรียนและชาวบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจ และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองขนมจีน และจัดการทรัพยากรน้ำด้วยตัวเราเอง ทำให้คลองของเราใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์ มีปลาในแหล่งน้ำ และสามารถพายเรือสัญจรในคลองตามวิถีชีวิตแบบเดิมได้”

 

รูป 4

 

นาริฐา เสริมว่า “พื้นพัฒนาคลองขนมจีน ปัจจุบันอยู่ในช่วงตรงกลางคลองฯ หลังจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าร่วมกับชุมชนพัฒนาการอนุรักษ์ให้กระจายตัวสู่พื้นที่คลองฯ ตลอดความยาว 21 กม. ของคลองฯ คืนวิถีชีวิตดั้งเดิมให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นกำลังหลักในการอนุรักษ์ และบริษัทฯ จะได้เรียนรู้ไปกับชุมชน เพื่อพัฒนาคลองฯ ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป”

 

วันนี้ (20 พ.ย. 2566) เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข แบรนด์พรีเซนเตอร์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ นำทีมผู้โชคดีกว่า 30 คน ร่วมทำกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพคืนสู่ธรรมชาติในชุมชนในจ. พระนครศรีอยุธยา ผ่านโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” อีกด้วย

 

อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้ขยายโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” ไปยังจ. สุราษฎร์ธานี หลังเริ่มงานมาได้ประมาณ 1 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาพื้นที่พัฒนา อย่าง แหล่งน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง และร่วมหาชุมชนในพื้นที่เข้ามาเป็นพาร์ตเนอร์ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวต่อไปติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online