JobThai ชี้ตลาดแรงงานโตพุ่ง 10.8% ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเปิดรับแรงงานมากที่สุด  สายงานที่องค์กรต้องการมากคืองานขาย เเละงานที่มีอัตราการแข่งขันสูงคืองานทรัพยากรบุคคล

จ๊อบไทย (JobThai) เผยพฤติกรรมการหางาน สมัครงาน และความต้องการบุคลากรจากฐานข้อมูลช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 พบว่า ภาพรวมความต้องการแรงงานทั่วประเทศมีการเปิดรับรวม 1,746,346 อัตรา (การเปิดรับรายเดือนรวมกัน) เพิ่มขึ้น 10.80% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

โดยธุรกิจที่รับพนักงานเติบโตมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว เติบโตถึง 76% ธุรกิจโรงแรม 39% เนื่องจากเป็นการฟื้นตัวจากผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ที่ในช่วงก่อนหน้าธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรมมีการปลดพนักงานออกเป็นจำนวนมาก และกลับมาเปิดรับใหม่อีกครั้งหลังจากที่การท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติ

ตามด้วยธุรกิจเชื้อเพลิง/พลังงาน เติบโต 39% โดยคนหางานมีผู้ใช้งาน 17.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.72 % (นับจำนวนแบบไม่ซ้ำกันตามอุปกรณ์การใช้งาน) มีการสมัครงาน 14.7 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 2.44% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเดือนมิถุนายนมีการสมัครงานกว่า 2 ล้านครั้ง

แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อบไทย http://www.jobthai.com เปิดเผยว่า จากการรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลความต้องการแรงงานและพฤติกรรมความต้องการของผู้สมัครงานทั่วประเทศของผู้ใช้งานจ๊อบไทยพบสถิติที่น่าสนใจ ดังนี้

คนทำงานอายุ 25-34 ปี เป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลัก  คิดเป็น 30.27% ลำดับถัดมาเป็นช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็น 25.09% ช่วงอายุ 35-44 ปี คิดเป็น 23.45% และอายุ 18-24 ปี คิดเป็น 21.19%

ระดับการศึกษาและสาขาของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 69.69% ระดับ ปวส. 14.22% ระดับปริญญาโท 4% และในระดับการศึกษาอื่น ๆ รวมกันอยู่ที่ 12.09%

เมื่อแยกตาม สาขาวิชาที่จบของผู้หางาน พบว่าอันดับหนึ่ง ได้แก่  บัญชี/การเงิน/การธนาคาร 10.88%  ตามด้วย การบริหาร/การจัดการ/บุคคล 9.66% เเละ เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7.91%  ไปจนถึงช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์ 6.28% เเละสุดท้าย  อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 5.53%

5 กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด

1. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เปิดรับรวม 167,261 อัตรา

เนื่องมาจากด้านการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศกลับมาฟื้นตัว ผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นจะเห็นได้จากการใช้จ่ายในหมวดภัตตาคารและโรงแรมที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในครึ่งปีแรก (ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มยังคงมีการจ้างงานสูงเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภค

2. ธุรกิจค้าปลีก เปิดรับรวม 137,421 อัตรา

จากการขายปลีกที่ยังคงมีการขยายตัว จากปัจจัยสนับสนุนการมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ประเมินภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยปี 2566 ว่า มีการขยายตัวเติบโตต่อเนื่องโดยได้รับปัจจัยบวกจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและการบริโภคที่กลับมาฟื้นตัว รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทำให้ยอดค้าปลีกสูงขึ้นในครึ่งแรกของปี เช่น ช้อปดีมีคืน และเราเที่ยวด้วยกัน

3. ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เปิดรับรวม 119,609 อัตรา

อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดรถยนต์นั่งและการลงทุนของผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ รวมทั้งนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐที่มีมาตรการต่าง ๆ อาทิ มาตรการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ภาครัฐให้เงินอุดหนุนคันละ 70,000-150,000 บาท ส่งผลให้เกิดการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศและมีการจ้างงานในธุรกิจนี้

4. ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง เปิดรับรวม 108,491 อัตรา

มีปัจจัยสนับสนุนจากการก่อสร้างของภาครัฐในโครงการเมกะโปรเจกต์ต่อเนื่องจากในอดีต และมีความคืบหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ และการขยายตัวต่อเนื่องของการก่อสร้างภาคเอกชนในการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ และการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ (ที่มา: SCB EIC)

 5. ธุรกิจบริการ เปิดรับรวม 106,143 อัตรา

จากการขยายตัวเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัว ตลอดจนการมาทำกิจกรรมนอกบ้านของผู้บริโภคมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับอานิสงส์ภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย

 

5  สายงานที่องค์กรเปิดรับมากที่สุด

– อันดับหนึ่ง งานขาย 21.43%

– อันดับสอง งานช่างเทคนิค 9.37%

– อันดับสาม งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 7.09%

– อันดับสี่ งานธุรการ/งานจัดซื้อ 6.26%

– อันดับห้า งานวิศวกรรม 5.87% ของอัตราการเปิดรับในแต่ละเดือนรวมกัน

และ 5 สายงานที่มีผู้สมัครมากที่สุด

– งานผลิต/งานควบคุมคุณภาพ มีการสมัครสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 16.03%

– อันดับสอง งานธุรการ/งานจัดซื้อ 14.12%

– อันดับสาม งานวิศวกรรม 10.98%

– อันดับสี่ งานช่างเทคนิค 9.20%

– อันดับห้า งานขาย 8.54% ของผู้สมัครทั้งหมด

ถ้าเปรียบเทียบ ความต้องการจากฝั่งองค์กรและความนิยมในการสมัครงาน พบว่า งานที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด คือ อันดับหนึ่ง งานทรัพยากรบุคคล 5.8 คน ต่อ 1 อัตรา

อันดับสอง งานวิทยาศาสตร์ 5.5 คน ต่อ 1 อัตรา

อันดับสาม งานนำเข้า/ส่งออก 5.5 คน ต่อ 1 อัตรา

อันดับสี่ งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน 4 คน ต่อ 1 อัตรา

อันดับห้า งานสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย 3.8 คน ต่อ 1 อัตรา

สำหรับ พฤติกรรมในการค้นหาประวัติผู้หางานของฝั่งองค์กร มีการค้นหาประวัติผู้หางานโดยค้นหาจากช่วงประสบการณ์ทำงานเพิ่มขึ้น 31% มีการค้นหาผู้ที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป คิดเป็น 19.19% และยังพบว่าองค์กรมีการค้นหาผู้สมัครงานจากทักษะและการใช้โปรแกรม โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจแบ่งเป็นกลุ่มหลักได้  ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ทักษะด้านการใช้ภาษา

โดยมีการค้นหาทักษะภาษาจีนมากที่สุด ตามมาด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ตามลำดับ ซึ่งองค์กรยังมีการค้นหาระดับความสามารถในการใช้ภาษาต่าง ๆ อย่าง TOEIC (การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ) และ HSK (การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน)

กลุ่มที่ 2 ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสายงานไอที

โดยมีการค้นหาทักษะด้านภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนี้ C#, JAVA, .NET, ANGULAR, PHP, SQL, GOLANG, และ PYTHON ตามลำดับ

กลุ่มที่ 3 โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน

ได้แก่ SAP (System Application Products) และ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการวางแผนการจัดการขององค์กร, EXPRESS โปรแกรมทางด้านบัญชี และ TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารสินค้าและบริการยอดนิยมขององค์กรในปัจจุบัน

การหางาน รับสมัครเเรงงาน ปี 2023 งาน HR แย่งชิงกันมากที่สุด

5 ธุรกิจที่ต้องการแรงงานมากที่สุด
อาหารและเครื่องดื่ม

167,261 อัตรา

ค้าปลีก

137,421 อัตรา

ยานยนต์เเละชิ้นส่วนยานยนต์

119,609 อัตรา

ก่อสร้างเเละวัสดุก่อสร้าง

108,491 อัตรา

บริการ

106,143 อัตรา

ธุรกิจที่มีการเปิดรับเติบโตสูงสุด
ธุรกิจการท่องเที่ยว

+76%YoY

ธุรกิจโรงเเรม

+39%YoY

ธุรกิจเชื้อเพลิงเเละพลังงาน

+39%YoY

5 สายงานที่องค์กรเปิดรับมากที่สุด
งานขาย

21.43%

ช่างเทคนิค

9.37%

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ

7.09%

ธุรการ/จัดซื้อ

6.26%

วิศวกรรม

5.87%

สายงานที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด
ทรัพยากรบุคคล

1:5.8

วิทยาศาสตร์

1:5.5

นำเข้า/ส่งออก

1:5.5

ธุรการ/จัดซื้อ

1:4

สิ่งเเวดล้อม/ความปลอดภัย

1:3.8

ที่มา: Jobthai ตั้งเเต่มกราคม-กันยายน 2023

 

นอกจากนี้ ในเฟซบุ๊กกลุ่ม “JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน” ที่ประกอบด้วยสมาชิกภายในกลุ่มกว่า 1.1 ล้านคน  พบว่า  คนทำงานได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ ดังนี้

– คนทำงานอายุเยอะหางานยาก

– งานในต่างจังหวัดเงินเดือนน้อย

– เด็กจบใหม่มีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารในการทำงาน

– ปัญหาด้านเวลาในการทำงาน เช่น การต้องทำงานนอกเหนือเวลางาน หรือตอบข้อความหลังเวลางาน ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่องค์กรควรให้ความสำคัญ

สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มหางาน ควรให้ความสำคัญกับการนำเสนอตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำเนื้อหาในเรซูเม่และพอร์ตโฟลิโอให้ตรงกับตำแหน่งงานที่สมัคร และควรมีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน เช่น

ฝึกซ้อมตอบคำถามสัมภาษณ์งาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและสร้างความประทับใจกับผู้สัมภาษณ์งาน ก็จะทำให้มีโอกาสได้งานมากขึ้น

ส่วนคนทำงานที่มีประสบการณ์นั้นต้องแสดงศักยภาพให้องค์กรเห็นว่า สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร  ตลอดจนต้องพัฒนาทักษะให้ทันกับความการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอยู่เสมอ

ในขณะที่องค์กรควรมีการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี (Well-being) ให้กับพนักงานในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพด้านกาย สุขภาพ ด้านจิตใจ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพของพนักงานโดยให้พื้นที่ในการแสดงความสามารถ และมีการสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้ตลอดเวลา

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online