เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการวิ่ง “NoNo Fun Run 2019” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ พ.ศ. 2561-2563 เพื่อปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน Generation Z เน้นกลุ่มเด็ก “วัยลังเล” (วัย Tween) อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ยังไม่สูบบุหรี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนกลุ่ม “วัยลังเล” ไม่เริ่มการใช้ยาสูบตลอดชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังเจตคติให้ทันตบุคลากรเป็นต้นแบบในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผ่านกิจกรรมการวิ่งประเภทฟันรัน (Fun Run) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร  ร่วมกับกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป, ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ, ทันตบุคลากร และนิสิตนักศึกษา ประมาณ 400 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  กล่าวว่า “วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึง โทษ พิษภัย และอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับบุคคล จนถึงระดับประเทศ   โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ว่า “Tobacco burns your lungs” หรือ “บุหรี่เผาปอด” และจากข้อมูลในปี 2560 พบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคปอด จากการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ถึงกว่า 4 หมื่นคน สาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคปอดจากบุหรี่ อันดับหนึ่ง คือมะเร็งปอด  รองลงมาคือ ถุงลมปอดโป่งพอง,  โรคปอดอักเสบ และวัณโรคปอด ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้  และกระตุ้นเตือนประชาชนถึงอันตรายพิษภัยของบุหรี่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

ขณะที่ ทันตแพทย์ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ในฐานะผู้จัดโครงการวิ่งรณรงค์ “NoNo Fun Run 2019″ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2562 กล่าวว่า “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคยาสูบ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก รวมถึงสุขภาพร่างกาย การบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงปีละไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน และการที่เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเริ่มใช้ยาสูบ โครงการทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในการปฏิเสธบุหรี่  เพื่อไม่ให้เยาวชนไทยเข้าไปลองสูบบุหรี่ เพราะจะนำไปสู่การเสพติดยาสูบตลอดชีวิต รวมทั้งปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ มีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ทั้งนี้ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศตนเป็นต้นแบบการไม่สูบบุหรี่ และร่วมจัดกิจกรรมวิ่งรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

สำหรับกิจกรรม “NoNo Fun Run” เป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก โดยใช้ “กระต่ายขาเดียว  NoNo” เป็นสัญลักษณ์หลัก สื่อถึงการยืนกรานปฏิเสธที่จะไม่ใช้ยาสูบในทุกรูปแบบ  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ ซุ้มสุขภาพเด็กไทยกับการไม่กินหวาน, ซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ และซุ้มเชิญชวนเลิกบุหรี่ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการใช้ยาสูบ ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป, ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ, ทันตบุคลากร และนิสิตนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้นกว่าประมาณ 400 คนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน