ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวเป็นค่าลดหย่อนที่เราสามารถนำมาลดหย่อนได้ทุกปี ในกรณีที่ตรงเงื่อนไขการลดหย่อน

ประกอบด้วย

ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท

ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท ต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียน และไม่มีรายได้ หรือคู่สมรสที่มีรายได้แต่ยื่นภาษีร่วม

ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท ยกเว้นบุตรคนที่สองเป็นต้นไป ที่เกิดในปี 2561 ได้ค่าลดหย่อนคนละ 60,000 บาท

ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท (ต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี ในปีภาษีนั้นๆ และต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท)

ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท

ค่าฝากครรภ์และทำคลอด สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทต่อท้อง

 

ค่าลดหย่อนเพิ่มเติมที่สามารถนำใบเสร็จมาลดหย่อนเพิ่มเติมได้

ประกัน/กองทุน

ประกันชีวิต/เงินฝากแบบมีประกันชีวิต (รวมประกันสุขภาพ 15,000 บาท) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันสุขภาพบิดา-มารดา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ประกันสังคม สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

ประกันชีวิตแบบบำนาญ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข./สงเคราะห์ครู 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 13,200 บาท

ประกันชีวิตแบบบำนาญ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข./สงเคราะห์ครู กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สามารถนำมาลดหย่อนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 500,000 บาท

LTF ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะนำกองทุน LTF มาลดหย่อน สามารถลดหย่อนสูงสุดได้ 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บา

 

ลดหย่อนเงินบริจาค

บริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อน

พรรคการเมือง 10,000 บาท

อื่นๆ เช่น สถานสาธารณกุศล น้ำท่วม วัด ตามบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อน

ลดหย่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนได้ 15,000 บาท* และเที่ยวเมืองรองลดหย่อนได้ 20,000 บาท* แต่ลดหย่อนรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท

ซ่อมบ้านที่ประสบภัยพิบัติ 100,000 บาท*

ซ่อมรถที่ประสบภัยพิบัติ 30,000 บาท*

ช้อปช่วยชาติ ไม่เกิน 15,000 บาท*

อุปกรณ์การศึกษาและกีฬา ไม่เกิน 15,000 บาท*

สินค้า OTOP ไม่เกิน 15,000 บาท*

หนังสือ ไม่เกิน 15,000 บาท

ลงทุนในสตาร์ทอัพ ไม่เกิน 100,000 บาท

บ้านหลังแรก ไม่เกิน 200,000 บาท (บ้านหลังแรกปี 2558-2559 สามารถลดหย่อนได้เพียง 120,000 บาท)

ดอกเบี้ยบ้าน ไม่เกิน 100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรับชำระด้วยบัตรเดบิต เพิ่ม 1 เท่าตามที่จ่ายจริง

*สามารถนำใบกำกับภาษีฉบับเต็มมาใช้ในการลดหย่อน โดยรายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน เป็นรายการที่หมดช่วงเวลาในการซื้อสินค้าหรือซ่อมนำค่าซ่อมมาใช้ในการลดหย่อนแล้ว แต่สามารถใช้ใบกำกับภาษีในช่วงเวลาที่กำหนดในการลดหย่อนมาใช้ได้อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน