1. การห้ามเข้าในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19

2. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ห้ามคนต่างชาติเข้ามาในประเทศ ยกเว้นได้รับการอนุญาต

4. การห้ามกักตุนสินค้า

5. การห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ

6. ห้ามเสนอข่าวไม่เป็นจริง ให้ประชาชนตื่นกลัว

7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์  เช่น ให้ รพ. จัดหาเวชภัณฑ์ เตรียมความพร้อม

8. ผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี เด็กต่ำกว่า 5 ปี ผู้มีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจและสมอง ภูมิแพ้ โรคในระบบทางเดินหายใจ อยู่บ้าน ยกเว้นออกมาพบแพทย์

9. เข้มงวดในการออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในไทยที่ต้องการอยู่ในไทยต่อ

10. ดูแลความสงบเรียบร้อย ในกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานตำรวจ เวรยามตามเส้นทางโทรคมนาคม ต่างจังหวัดมีด่านจุดตรวจ จัดระเบียบการเดินทางข้ามจังหวัด

11. มาตรการป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไป หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

12. นโยบายยังคงให้เปิดสถานที่ที่สำคัญ อย่างโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ร้านค้าขนาดเล็ก

13. ในช่วงเวลานี้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จำเป็นและควรพักหรือทำงานอยู่

14. จัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรานต์ จัดได้ตามเหมาะสม แต่ต้องป้องกัน

15. โทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และอาจมีความผิดตามมาตรา 52  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้และบริการ พ.ศ. 2542 แล้วแต่กรณีด้วย

16. การใช้บังคับ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้น

 

อ่านรายละเอียดอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer