ประกันสังคม มีผู้ประกันตนเท่าไร ? เจาะลึกทุกมุมของประกันสังคมที่ผู้ประกันตนควรรู้

นับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา ชื่อ ประกันสังคม เป็นชื่อที่เรารู้จักในฐานะกองทุนเพื่อสร้างหลักประกันให้กับลูกจ้าง ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบอันตราย หรือแม้แต่ตกงาน

โดยกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนภาคบังคับให้นายจ้างและลูกจ้างประจำต้องสมทบเงินให้กับประกันสังคมทุกๆ เดือน และเพิ่มสิทธิให้กับลูกจ้างนอกระบบ และบุคคลทั่วไปที่ออกจากงานสามารถสมทบทุนประกันสังคมได้ เพื่อแลกกับการรักษาพยาบาลและอื่นๆ

ในปีที่ผ่านมา ประกันสังคมมีนายจ้างในระบบ 483,924 แห่ง ผู้ประกันต้นทั้งหมด 16.58 ล้านราย แบ่งเป็นผู้ประกันต้นภาคบังคับ 11.69 ล้านราย ผู้ประกันต้นภาคสมัครใจ 4.89 ล้านราย

ส่วนล่าสุดเดือนมีนาคม 2563 ประกันสังคมมีนายจ้างในระบบ 490,076 แห่ง ผู้ประกันต้นทั้งหมด 16.74 ล้านราย แบ่งเป็นผู้ประกันต้นภาคบังคับ 11.73 ล้านราย ผู้ประกันต้นภาคสมัครใจ 5.01 ล้านราย

 

ผู้ประกอบการ

ธ.ค. 2560 444,868 แห่ง

ธ.ค. 2561 471,406 แห่ง

ธ.ค. 2562 483,924 แห่ง

มี.ค. 2563 490,076 แห่ง

 

ผู้ประกันตน ภาคบังคับ

ธ.ค. 2560 10,840,579 คน

ธ.ค. 2561 11,599,338 คน

ธ.ค. 2562 11,686,393 คน

มี.ค. 2563 11,730,351 คน

 

ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ

ธ.ค. 2560 3,806,522 คน

ธ.ค. 2561 4,395,253 คน

ธ.ค. 2562 4,890,697 คน

มี.ค. 2563 5,008,697 คน

 

ผู้ประกันตนภาคบังคับและภาคสมัครใจ

ธ.ค. 2560 14,647,101 คน

ธ.ค. 2561 15,994,591คน

ธ.ค. 2562 16,577,090 คน         

มี.ค. 2563 16,739,048 คน

 

ในแต่ละเดือนกองทุนประกันสังคมจะมีเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นจากเงินสมทบจากนายจ้างและผู้ประกันตน และรายได้จากผลตอบแทบการลงทุน

ในปี 2562 รายรับกองทุนประกันสังคม มีจำนวนทั้งสิ้น 303,359 ล้านบาท

มาจาก

เงินสมทบจากผู้ประกอบการและผู้ประกันตน  217,086 ล้านบาท (71.56%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน 85,679 ล้านบาท (28.24%)

อื่นๆ 594 ล้าน (0.20%)

 

รายรับที่ได้มาประกันสังคมจะนำเงินสมทบเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองจ่ายในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ประกันตน เช่น เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ตกงาน และอื่นๆ

ในปีที่ผ่านมา ประกันสังคมใช้จ่ายในผลประโยชน์ตอบแทนผู้ประกันตน 94,770 ล้านบาท

แบ่งเป็น

เจ็บป่วย 49,766 ล้านบาท จากการป่วย 44,233,116 ครั้ง

ทุพพลภาพ 1,135 ล้านบาท จากผู้ประกันตน 2,179 คน

ตาย 2,424 ล้านบาท  จากทายาทผู้ประกันตน 30,268 คน

คลอดบุตร 7,268 ล้านบาท จากผู้เอาประกัน 293,723 คน

สงเคราะห์บุตร 10,413 ล้านบาท จากบุตรที่ได้รับการสงเคราะห์ 1,629,141 คน

ชราภาพ 15,990 ล้านบาท จากผู้รับบำเหน็จและบำนาญ 525,627 คน

ว่างงาน 7,774 ล้านบาท จากผู้ว่างงาน 170,445 คน

นอกจากนั้น ประกันสังคมยังมีค่าใช้จ่ายด้านบริหารสำนักงาน 3,973 ล้านบาท และอื่นๆ 11,219 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายรวม 109,962 ล้านบาท

 

ผู้ประกันต้นใช้สิทธิประกันสังคมอะไรบ้างในแต่ละปี

2561 2562 ม.ค.-ก.พ. 2563
เจ็บป่วย 43,503,139 ครั้ง 44,233,116 ครั้ง 5,244,694 ครั้ง
ทุพพลภาพ 1,924 คน 2,179 คน 331 คน
ตาย 28,166 คน 30,268 คน 5,304 คน
คลอดบุตร 292,897 คน 293,723 คน 45,931 คน
สงเคราะห์บุตร 1,323,873 คน 1,629,141 คน 1,361,423 คน
ชราภาพ (บำเหน็จ) 289,139 คน 293,894 คน 46,369 คน
ชราภาพ (บำนาญ) 170,001คน 231,733 คน 247,023 คน
ว่างงาน 152,464 คน 170,445 คน 151,802 คน

 

 

และเงินสมทบอีกส่วนหนึ่ง ประกันสังคมจะนำเงินไปลงทุนเพื่อรายได้ที่งอกเงยขึ้น ในไตรมาสแรกของปี 2563 ประกันสังคมมีเงินประกันสังคมเพื่อนำไปลงทุนอยู่ที่ 2,032,841 ล้านบาท เพื่อไปลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูง 82% และในหลักทรัพย์เสี่ยง 18%

โดยในหลักทรัพย์มั่นคงสูง ประกอบด้วย

พันธบัตรรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทย, รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 1,380,198 ล้านบาท (67.90%)

หุ้นกู้เอกชน หรือ Securitized debt ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 102,355 ล้านบาท (5.03%)

เงินฝาก 95,190 ล้านบาท (4.68%)

หน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 93,433 ล้านบาท (4.60%)

หลักทรัพย์เสี่ยง ประกอบด้วย

ตราสารทุนไทย 206,672 ล้านบาท (10.17%)

กองทุนอสังหา, โครงสร้างพื้นฐาน,ทองคำ 81,746 ล้านบาท (4.02%)

หน่วยลงทุนตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและตราสารทุนต่างประเทศ 62,889 ล้านบาท (3.09%)

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกัน 10,358 ล้านบาท (0.51%)

 

ซึ่งในแต่ละปีกองทุน ประกันสังคม จะมีเงินลงทุนดังนี้

2560

เงินลงทุน 1,762,095 ล้านบาท

แบ่งเป็น

เงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล 1,237,298 ล้านบาท

ผลตอบแทนสะสม 524,797 ล้านบาท

2561 

เงินลงทุน 1,908,787 ล้านบาท

แบ่งเป็น

เงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล 1,328,390 ล้านบาท

ผลตอบแทนสะสม 580,397 ล้านบาท

2562

เงินลงทุน 2,095,393 ล้านบาท

แบ่งเป็น

เงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล 1,429,363 ล้านบาท

ผลตอบแทนสะสม 666,030 ล้านบาท

มีนาคม 2563

เงินลงทุน 2,032,841 ล้านบาท

แบ่งเป็น เงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล 1,357,119 ล้านบาท

ผลตอบแทนสะสม 675,722 ล้านบาท

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online