ศูนย์บริการสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบศ.) เห็นชอบมาตรการขยายโครงการคนละครึ่งระยะสอง, การเพิ่มสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สรุปได้ดังนี้

คนละครึ่ง

เปิดคนละครึ่งระยะสอง กำหนด 1 ม.ค.-31 มี.ค.64

– เปิดรับสิทธิ์เพิ่ม 5 ล้านคน

– วงเงินใช้จ่าย 3,500 บาท รัฐออกให้ 50% ไม่เกิน 150 บาท/วัน/คน

– ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งระยะที่หนึ่ง เพราะไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กำหนด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองได้

ขยายวงเงินและเวลาคนละครึ่งระยะที่หนึ่ง

– เพิ่มวงเงินอีก 500 บาท

– ขยายระยะเวลาใช้สิทธิ์ถึงวันที่ 31 มี.ค.64

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตร 500 บาท/คน/เดือน

– ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.64

 

เราเที่ยวด้วยกัน

– เพิ่มสิทธิ์จากจองที่พักไม่เกิน 10 คืน เป็น 15 คืนต่อ 1 สิทธิ์

– ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการถึง 30 เม.ย.64

– ขยายช่วงเวลาการจองที่พัก จากเวลา 06.00-21.00 น. เป็นเวลา 06.00-24.00 น.

– เพิ่มจำนวนห้องพักในโครงการจากเดิม 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน โดยห้องที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-Voucher แต่ไม่อุดหนุนเรื่องค่าที่พัก

– เพิ่มโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตฯ แต่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เข้าร่วมโครงการ

– ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งภาคท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ สามารถใช้ระบบคูปองออนไลน์ (E-Voucher)

– เพิ่มเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบินสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 สิทธิ์ จากเดิมสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะการเดินทางไปที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย โดยรัฐยังสนับสนุนให้ 40% ของค่าตั๋ว

– ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่

โครงการกำลังใจ

– เปิดให้บริษัทนำเที่ยวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของโครงการ

– บริษัทนำเที่ยวที่กรอกรายการนำเที่ยวไม่ครบ 15 รายการ สามารถกรอกเพิ่มเติมได้ กรอกครบแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

– ระยะเวลาที่จะเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกรายการนำเที่ยวภายในวันที่ 15 ธ.ค.63

 

และมีการเห็นชอบจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายคนละ 5,000 บาท สำหรับบริษัทนำเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนดำเนินธุรกิจก่อนวันที่ 1 ม.ค.63 ผ่านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ

– ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป

– เดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว ระยะเวลาของโปรแกรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน

– เดินทางท่องเที่ยวได้เฉพาะวันธรรมดา (เข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี)

– ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรมไม่น้อยกว่า 12,500 บาท/คน/โปรแกรม

– บริษัทนำเที่ยวแต่ละรายสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านโครงการได้ไม่เกิน 3,000 ราย

– ระยะเวลาการดำเนินการ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

 

Marketeer FYI

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง

ประชาชนลงทะเบียนรวม 9,565,702 ราย

ใช้สิทธิ์แล้ว 9,525,572 ราย มียอดใช้จ่ายรวม 33,487.3 ล้านบาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 182 บาทต่อคน

แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากประชาชน 17,101.0 ล้านบาท

รัฐช่วยจ่าย 16,386.3 ล้านบาท

ประเภทของร้านค้าที่มียอดการใช้จ่ายมากที่สุด ได้แก่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 35%

ร้านค้าทั่วไป 33%

ร้านธงฟ้า 23%

ร้านค้า OTOP 9%

 

ร้านค้าลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-1 ธ.ค.63 จำนวน 892,375 ร้าน

แบ่งเป็น

กิจการที่ลงทะเบียนสำเร็จ 543,812 ร้าน

กิจการที่รอดำเนินการตรวจสอบ 158,917 ร้าน

กิจการไม่เข้าข่ายเงื่อนไขของโครงการ 7,012 ร้าน

 

ประกอบด้วยหน้าร้าน 431,690 ร้าน และหาบเร่แผงลอย 112,122 ร้าน ในกลุ่ม

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 305,644 ร้าน

ร้านธงฟ้า 45,054 ร้าน

ร้าน OTOP 16,236 ร้าน

ร้านค้าทั่วไป 176,878 ร้าน

 

ประกอบกิจการใน

ภาคกลาง 357,919 ร้าน

ภาคใต้ 171,148 ร้าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 157,228 ร้าน

ภาคเหนือ 86,589 ร้าน

ภาคตะวันออก 79,854 ร้าน

ภาคตะวันตก 39,637 ร้าน

 

เราเที่ยวด้วยกัน

ผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 29 พ.ย.63 รวม 6.76 ล้านคน

ลงทะเบียนสำเร็จ 6.44 ล้านคน ผู้ใช้สิทธิ์โรงแรมแล้ว 4.01 สิทธิ์

คิดเป็นมูลค่าห้องพักที่จองทั้งหมด 10,961.3 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยห้องพักต่อคืนที่จอง 2,778 บาท

ผู้ที่ได้รับคูปองอาหาร 863,162 ราย ยอดใช้จ่ายทั้งหมด 3,510.4 ล้านบาท

ตั๋วเครื่องบินมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์เงินคืนค่าบัตร 97,862 ราย จากจำนวนบัตรโดยสาร 216,866 สิทธิ์ เป็นมูลค่าบัตรโดยสารที่ได้รับสิทธิ์ 565.3 ล้านบาท

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer