AAV เปิดแผนปรับโครงสร้างหุ้นไทยแอร์เอเชีย เพื่อความอยู่รอดในระยะยาว

แผนปรับโครงสร้างล่าสุดที่ AAV แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วย

1. AAV จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 3,900 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชีย การซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชีย เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นของ AAV จาก 55% เป็น 69.2%

 

การซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชียในครั้งนี้ ไทยแอร์เอเชียจะนำเงิน 3,900 ล้านบาท ไปชำระหนี้การค้าคงค้างกับ AirAsia Group Berhad

อ้างอิงจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไทยแอร์เอเชียมีหนี้ทางการค้ากับ AirAsia Group Berhad ประมาณ 4,182 ล้านบาท

หุ้นที่ไทยแอร์เอเชียขายให้กับ AAV เป็นหุ้นที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุ้นออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของไทยแอร์เอเชียตามสัดส่วน จำนวนรวมประมาณ 20,115,789 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 3,900 ล้านบาท

 

2. จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 485 ล้านบาท เป็น 1,285 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญใหม่อีก 8,000 ล้านหุ้น ในราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท

 

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 8,000 ล้านหุ้น จะจำหน่ายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หุ้นละ 1.75 บาท

บุคคลจำกัดที่เสนอหุ้นขายได้แก่

– AirAsia Aviation Limited ในสัดส่วนไม่เกิน 45.12% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้น

ซึ่ง AirAsia Aviation Limited ประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) และเป็นบริษัทย่อย 100% ของ AirAsia Group Berhad และ AirAsia Aviation Limited ยังถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสายการบินภายใต้แบรนด์แอร์เอเชียในหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย รวมถึงไทยแอร์เอเชีย

การเสนอขายนี้ AirAsia Aviation Limited ขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AAV

 

เสนอขายให้กับบุคคล ได้แก่

– พิธาน องค์โฆษิต รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) สัดส่วน 3.7% หรือ 362,049,116 หุ้น

– ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) จำนวน 150,947,980 หุ้น คิดเป็น 1.5%

– บัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท อีซูซุ สงวนไทย ประธานที่ปรึกษาบริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) เสนอขาย 14,607,869 หุ้น คิดเป็น 0.1%

– ปิยะพร วิชิตพันธุ์ ผู้บริหารของบริษัทในเครือเซ็นทรัล เสนอขาย 14,607,869 หุ้น คิดเป็น 0.1%

– สุวพล สุวรุจิพร กรรมการและผู้บริหารของบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (MSC) เสนอขาย 14,607,869 หุ้น คิดเป็น 0.1%

– วรพจน์ อำนวยพล ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. สกายไอซีที (SKY) เสนอขาย 14,607,869 หุ้น คิดเป็น 0.1%

 

3. หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงที่กล่าวมาข้างต้น หุ้นส่วนที่เหลือจะจัดสรรดังนี้

– จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5.7625 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท

– จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,257,142,857 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond:CB) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 2 ราย คือ ธนาคารกรุงเทพ 1,200 ล้านบาท และ North Haven Thai Private Equity, L.P. (NHTPE) ซึ่งบริหารจัดการโดย Morgan Stanley 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 2 ปี มูลค่ารวม 2,200 ล้านบาท อัตราแปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพ 0.00175 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาแปลงสภาพ 1.75 บาทต่อหุ้น

 

สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหุ้นครั้งนี้ จะได้เม็ดเงินจำนวน 14,000 ล้านบาท และนำไปใช้ดังนี้

– ชำระเงินกู้ที่กู้มาซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของไทยแอร์เอเชีย จำนวน 3,900 ล้านบาท บวกดอกเบี้ย

– ซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชียที่เหลือทั้งหมด 30.8% มูลค่า 3,900 ล้านบาท จาก North Haven Keystone Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เหลือในไทยแอร์เอเชีย ในมูลค่าประมาณหุ้นละ 199 บาท ในไตรมาส 1/65

– ใช้เป็นเงินหมุนเวียนของ AAV และไทยแอร์เอเชีย

 

และหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหุ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน