Tender Offer หุ้น SCB เปลี่ยนเป็น SCBX ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ภาพของหุ้น SCBX ในตลาดหลักทรัพย์ชัดเจนขึ้น

เมื่อ SCBX เริ่มประกาศทำคำเสนอซื้อ หรือ Tender Offer หุ้นทั้งหมดของ SCB ในวันที่ 2 มีนาคม 18 เมษายน 2565

การประกาศเป็นหนึ่งในแผนการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ของ SCB เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความคล่องตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอนาคต

การทรานส์ฟอร์มครั้งนั้น เป็นการตั้งบริษัท SCBX ซึ่งเป็น Holding Company ขึ้นมา และนำบริษัทในเครือทั้งหมด รวมถึง SCB เข้าไปอยู่ใน Umbrella ของ SCBX ทั้งหมด

และนำ SCBX เข้าตลาดหลักทรัพย์ มาแทนที่ SCB บมจ. ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านั้น

การเข้ามาแทนที่ในตลาดหลักทรัพย์ของ SCBX เป็นการทำผ่าน การประกาศทำคำเสนอซื้อ หรือ Tender Offer หุ้นทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB กับผู้ถือหุ้นของ SCB

การแลกหุ้นทำในอัตราส่วน  

1 หุ้นสามัญของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX

1 หุ้นบุริมสิทธิของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX

 

การแลกหุ้นของ SCB เป็น SCBX ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแลกหุ้นแบบอัตโนมัติ

หุ้น SCBX จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ต่อเมื่อผู้ถือหุ้น SCB ตอบรับคำเสนอซื้อมีจำนวนไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCB

ซึ่งคาดการณ์ว่ากระบวนการแลกหุ้นแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565

 

เริ่มต้นหุ้น SCBX จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะยังใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SCB” เช่นเดิม

และผู้ถือหุ้น SCB ที่ได้ทำการแลกหุ้นได้สมบูรณ์ตามกำหนดเวลาจะเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้น SCBX แทน

 

สำหรับผู้ถือหุ้นของ SCB ที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเปลี่ยนเป็น SCBX ในเวลาที่กำหนดจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป

 

ซึ่งหุ้นเดิม SCB จะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ในวันที่หลักทรัพย์ของ SCBX เข้าจดทะเบียน  

 

ทั้งนี้ การ Tender Offer หุ้น SCB จะมีตัวแทนในการรับซื้อหุ้น 4 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)
 2. บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS)
 3. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS)
 4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (ASP)
 5. กรณีผู้ถือหุ้นมีใบหุ้น (scrip)
 • ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ (สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล) หรือ Investment Center (สำหรับลูกค้า SCB Wealth) หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents) ได้แก่ SCBS, KKPS และ BLS (สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลและนิติบุคคล) ข้างต้น

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

 1. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีใบหุ้น (scripless) (เช่น มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์)
 • ติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
 1. กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600
 • ติดต่อได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents)

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565  หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์

 1. กรณี NVDR
 • ติดต่อได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents)

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565  หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน