เอสโซ่ ถ้าจะเติบโตต้องให้สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โตไปด้วยกัน

หนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คือ พลังงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “เอสโซ่” ที่ไม่ใช่แค่เพียงพัฒนาทรัพยากรน้ำมันและก๊าซเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน

“ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า’ เอสโซ่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความยั่งยืน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การปฏิบัติงานที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด นำนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ รวมถึงการลงทุนอย่างมีระเบียบวินัย การพัฒนาแรงงาน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการบูรณาการอย่างมีคุณค่า”

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อธิบายถึงนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย

สร้าง Value Chain ให้แข็งแกร่ง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในประเทศตลอดจนความต้องการของลูกค้า ทำให้การดำเนินธุรกิจของเอสโซ่เป็นแบบบูรณาการ โดยเน้นที่การสร้างห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

“ห่วงโซ่คุณค่าเริ่มต้นจากการรับน้ำมันดิบเข้าโรงกลั่นมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทา น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ำมันก๊าด ยางมะตอย และน้ำมันเตา ขณะที่ด้านปฏิบัติการน้ำมันมีการดูแลการดำเนินงานของคลังน้ำมัน ท่อส่งน้ำมัน และจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ด้านฝ่ายขาย ดูแลและให้บริการลูกค้าทุก ๆ ช่องทางอย่างครอบคลุมและรอบด้าน โดยทุก ๆ ฝ่ายทำงานร่วมกันและไปในทิศทางเดียวกันเพื่อการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด”

ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุก ๆ กิจกรรมของมนุษย์ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เอสโซ่ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม นั่นทำให้การดำเนินธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด รวมถึงปรับใช้มาตรฐานที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับเหล่านั้นอยู่

“เรามีระบบการบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS-Operation Integrity Management System) ซึ่งกำหนดความคาดหวังในการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิง Synergy™ สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันเบนซินและดีเซลโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเกรดพรีเมียม (Supreme Plus) และน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ขั้นสูงของ Mobil 1 ซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่มีการออกแบบมาเพื่อมอบสมรรถนะเครื่องยนต์สูงสุด ช่วยยืดอายุการใช้ของรถยนต์ลูกค้า ควบคู่ไปกับช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“ด้านโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงเครือข่ายการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สะดวก สามารถลำเลียงผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์รวม (multi-product pipeline) ซึ่งช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ไปยังคลังน้ำมันที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งต่าง ๆ”

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุนชุมชนที่มีการดำเนินงานอยู่  จัดหาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งปฏิบัติงานที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด พร้อมกันนี้ยังได้นำนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อก้าวสู่อนาคตพลังงานคาร์บอนต่ำ ตามเป้าหมายความตกลงปารีส ยกตัวอย่างเช่น  โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานร่วม ที่ช่วยให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้น้อยลงเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าแบบทั่วไป

ทางด้านกิจกรรมสังคม เอสโซ่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ปกป้อง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้โรงกลั่นของเรา ตลอดจนในส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทย เช่น การปลูกป่าชายเลนที่ชุมชนบ้านแหลมฉบัง การปลูกปะการังเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล การปล่อยกุ้งกุลาดำ 1 ล้านตัวสู่ทะเลเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล การสนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนเทคโนโลยีหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเล เป็นต้น

ส่งเสริมสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ในมิติของสังคมและชุมชน เอสโซ่มีส่วนเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในทุก ๆ ที่ที่ปฏิบัติงาน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีในเขตแหลมฉบัง ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อผู้พิการ โครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐและผู้มีส่วนร่วมในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและสภาพสังคมโดยรวม

“เอสโซ่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคมในทุก ๆ สถานการณ์ อย่างวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา เราได้ร่วมสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งองค์กรด้านสุขภาพ การกุศลระดับชาติ ไปถึงหน่วยงานระดับท้องถิ่นและโรงพยาบาล ตั้งแต่การสบทบทุน 1 ล้านบาทให้กับสภากาชาดไทยซื้อเครื่อง Oxygen High Flow สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นรุนแรง การมอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ มูลค่า 1.3 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อใช้ในการขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 และการสนับสนุนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตที่ผ่านมา”

สร้างรากฐานการศึกษาให้แข็งแรง

ด้านการศึกษา ที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เอสโซ่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษาหันมาสนใจเรียนรู้ในด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ด้วยการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ ช่วยสร้างเสริมศักยภาพ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

“เอสโซ่ มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้าน STEM เราได้ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ด้านนี้ผ่านทางกองทุนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

“ขณะเดียวกันเพื่อให้เด็กไทยที่ได้รับผลกระทบด้านการเรียนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงโควิด-19 เอสโซ่ ได้ร่วมกับพนักงานและสโมสรพนักงานเอสโซ่ บริจาคเงินเพื่อพาน้องกลับห้องเรียน ในความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาจากกองทุนโรงกลั่นน้ำมันศรีราชา ประจำปี 2564 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษาด้วย”

ส่วนหนึ่งในความสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า’ อย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวมาในข้างต้น สะท้อนผ่านรางวัลต่าง ๆ ตั้งแต่ รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (Amcham CSR Excellence Award) และ รางวัล 2021 HR Excellence Awards ระดับ Bronze สำหรับความเป็นเลิศในด้านกลยุทธ์กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

“รางวัลเหล่านี้ นับเป็นการยืนยันถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า”

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online