สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ และสำมะโนอุตสาหกรรม สำหรับใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในการจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

ผลรายงานฉบับนี้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน หรือการนับจดสถานประกอบการในปี 2564 (จัดจำแนกประเภทสถานประกอบการตามการจัด Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009) ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล การก่อสร้าง คลังสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

พบว่าประเทศไทยมีจำนวนสถานประกอบการที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น 2.6 ล้านแห่ง

โดยที่โครงสร้างของสถานประกอบการในประเทศไทย ส่วนใหญ่กว่า 88.1% มีลักษณะเป็นสถานประกอบการรายย่อย (Micro) ตามมาด้วยสถานประกอบการขนาดเล็ก (Small) และขนาดกลาง (Medium) ขณะที่ขนาดใหญ่ (Large) คิดเป็น 0.2% ของประเทศเท่านั้น

ด้านจำนวนคนทำงาน สถานประกอบการรายย่อยและขนาดเล็ก มีจำนวนคนทำงานรวมกันมากที่สุดประมาณ 8.1 ล้านคน ส่วนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีจำนวนคนทำงาน ประมาณ 1.8 ล้านคน และ 3 ล้านคน ตามลำดับ

 

ขนาดสถานประกอบการ สัดส่วน (%) จำนวนคนทำงาน
(ล้านคน)
รายย่อย (Micro)
1-5 คน
88.1 4.3
ขนาดเล็ก (Small)
6-50 คน
11.0 3.8
ขนาดกลาง (Medium)
51-200 คน
0.7 1.8
ขนาดใหญ่ (Large)
มากกว่า 200 คน
0.2 2.9

 

และเมื่อจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า ประเทศไทยมีสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรม การขายปลีกมากที่สุดกว่า  883,800 แห่ง รองลงมา คือ การผลิต จำนวน 453,617 แห่ง การบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 379,055 แห่ง ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น การขายและซ่อมยานยนต์ จักรยานยนต์ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง การขายส่ง เป็นต้น ในแต่ละกิจกรรมมีจำนวนไม่เกิน 3 แสนแห่ง

 

สถานประกอบการ หน่วย (แห่ง) จำนวนคนทำงาน (ล้านคน)
การขายปลีก 883,800 2.32
การผลิต 453,617 5.33
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 379,055 1.00
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 233,097 0.36
การขาย/ซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์
190,598 0.73
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 141,595 0.38
การก่อสร้าง 132,251 0.58
การขายส่ง 66,331 1.08
กิจกรรมการบริหารและ
การบริการสนับสนุน
43,438 0.36
ที่พักแรม 34,353 0.30

 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า สถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมการผลิตมีจำนวนคนทำงานมากที่สุดประมาณ 5.3 ล้านคน ส่วนการขายปลีกและการขายส่งมีจำนวนคนทำงานรวมกันประมาณ 3.4 ล้านคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนคนทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวมีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคนทำงานในสถานประกอบการทั้งประเทศ

จากการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนบุคคลได้ทั่วถึงมากขึ้น ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถดำเนินธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่มีหน้าร้านได้อย่างสะดวกมากขึ้น ทำให้จำนวนสถานประกอบการและคนทำงานในสถานประกอบการทั่วประเทศยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปีก่อน สะท้อนถึงความสำคัญของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

อ้างอิง: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน