WHAIR กองทรัสต์ผลตอบแทนดี ลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปของ WHA Group ในเขต EEC

WHA Group ถือได้ว่าเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือที่ทุกคนรู้จักในนาม EEC ซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group มีคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรม ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น

“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล” หรือ WHAIR เป็นกองทรัสต์ที่ลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group จึงได้รับผลประโยชน์จากคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้เช่าต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้าเพื่อประกอบธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group ทำให้กองWHAIRมีผลการดำเนินงานที่ดี และจ่ายปันผลในอัตราที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดกองทรัสต์WHAIRมีแผนจะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตในปีนี้ โดยคาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปีแรกที่ 8.9% โดยจะเปิดจองซื้อสำหรับผู้ถือหน่วยเดิมในวันที่ 2 และ 6-9 ธันวาคม และประชาชนทั่วไปในช่วงวันที่ 14-16 ธันวาคมนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปติดตามกันในบทความนี้

รู้จัก WHAIR และจุดเด่นของกองทรัสต์ WHAIR

กองทรัสต์ WHAIR “หรือชื่อเดิมคือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ‘HREIT’”  เป็นกองทรัสต์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงานสำเร็จรูป (Ready Built Factory) และคลังสินค้าสำเร็จรูป (Ready Built Warehouse) ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ WHA Group ผู้นำด้านการพัฒนาอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรมครบวงจร

แน่นอนว่าด้วยชื่อของ WHA Group ที่ถือเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ทำให้กองทรัสต์ WHAIR มีความน่าสนใจและมีจุดเด่นที่ดึงดูดนักลงทุน ดังนี้

–  กองทรัสต์ WHAIR ลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า ซึ่งกว่า 90% ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้วยความพร้อมทางด้านการคมนาคม การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาทรัพยากร และการเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในประเทศ อีกทั้งยังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐอย่างเต็มที่

– ทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHAIR ทั้งหมดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของ WHA Group ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนานิคมที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 40% ทำให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย

– กองทรัสต์ WHAIR บริหารทรัพย์สินโดย WHA Group ที่ถือเป็นผู้นำในการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าของประเทศไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ มากว่า 30 ปี

–  กองทรัสต์ WHAIR มีผลการดำเนินงานที่มั่นคงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยพิจารณาจากอัตราการเช่า ณ สิ้นปี 2563, 2564 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 อยู่ที่ร้อยละ 90.7, 91.1 และ 90.7 ตามลำดับ และยังเป็นกองทรัสต์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอัตราต่ำ เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่าง ออฟฟิศ ค้าปลีก และโรงแรม

– ประมาณการของการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 0.64 บาทต่อหน่วย อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมุติสำหรับปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สอบทานโดยผู้สอบบัญชี

– และอีกหนึ่งเครื่องหมายการันตีคือการได้รับรางวัล Outstanding REIT Performance จากงาน SET Award 2022 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ประกาศเกมรุก เดินหน้าลงทุนเพิ่มครั้งที่ 4

ที่ผ่านมากองทรัสต์ WHAIR มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ต่อยอดความแข็งแกร่งและขยายการเติบโต ประกาศเพิ่มทุนเพื่อเดินหน้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มูลค่ารวมไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท

โดยจะลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม จำนวน 14 ยูนิต ใน 7 โครงการ (พื้นที่เช่ารวม 48,186 ตร.ม.) ทำให้มีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 428,818 ตารางเมตร ดันมูลค่าทรัพย์สินรวมแตะ 13,000 ล้านบาท พร้อมชูความโดดเด่นของศักยภาพทรัพย์สินที่ตั้งในพื้นที่ EEC กว่า 90%

ซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์WHAIRจะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของไทย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทำให้กองทรัสต์WHAIRมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น มีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนที่มากขึ้น, ผู้เช่าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและกระจายตัวเหมาะสม, ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนได้รับชดเชยรายได้จากบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 3 ปี, ประมาณการผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นภายหลังทำรายการ (Total Distributions Per Unit)

โดยคาดการณ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี 2566 อยู่ที่ 0.64 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณการอัตราผลตอบแทนถึง 8.9% (คำนวณบนราคาสูงสุดที่เสนอขายหน่วยทรัสต์เท่ากับ 7.20 บาทต่อหน่วย)

จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น แม่ทัพใหญ่แห่ง WHA Group เปิดเผยว่า

“ทรัพย์สินของกองทรัสต์WHAIR กว่า 90 % ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของประเทศไทย เนื่องจาก EEC เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ครอบคลุมอุตสาหกรรม New S Curve ที่จะเป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย”

“ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า เขต EEC เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการลงทุนสูง ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการลงทุนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ที่คาดว่าระหว่างปี 2566 – 2570 พื้นที่ EEC จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ 7-9% ซึ่งมาจากการขยายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ, อุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกส์”

“WHA Group  ในฐานะผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอันดับ 1 มีพื้นที่รวม 68,400 ไร่ และมีพื้นที่รอการพัฒนา 4,250 ไร่ มีทรัพย์สินประเภทโรงงานและคลังสินค้าที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ภายใต้การบริหาร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 529,700  ตารางเมตร และมีคลังสินค้าที่สร้างเสร็จแล้ว และอยู่ภายใต้การบริหารบนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 197,000 ตารางเมตร  ดังนั้นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHAIR ลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ จึงมีความโดดเด่นด้านทำเลที่มีศักยภาพสูงที่สามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการลงทุน ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวว่า ทำให้เชื่อมั่นว่า กองทรัสต์ WHAIR เป็นโอกาสสำหรับทางเลือกของการลงทุนในโซน EEC ที่ดีที่มุ่งสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงให้กับนักลงทุน”

ในขณะที่ จารุชา สติมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHAIR กล่าวว่า ”สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าสำเร็จรูป ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี จำนวนทั้งหมด 14 หลัง จาก 7 โครงการ พื้นที่รวม 48,186 ตารางเมตร มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท”

โดยเป็นทรัพย์สินจาก 3 บริษัท ภายใต้ WHA Group ได้แก่

  1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง และคลังสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 3 หลัง ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)
  2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูป จำนวน 3 หลัง และคลังสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 4 หลัง ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE), โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1), โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN), โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)
  3. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูป จำนวน 3 หลัง ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)

นั่นจึงทำให้กองทรัสต์ WHAIR ถือเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ เพราะแนวโน้มผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี และลงทุนในพื้นที่ศักยภาพอย่างโซน EEC ที่มีโอกาสเติบโตอย่างสูง

โดยหากนักลงทุนรายย่อย1, 2 ท่านใดสนใจต้องการเพิ่มโอกาสในการลงทุนผ่านการเติบโตของกองทรัสต์ WHAIR สามารถจองซื้อได้ในช่วงเวลา และช่องทางดังนี้

ผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ: สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 2 และ 6-9 ธันวาคม 2565

ประชาชนทั่วไป: สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565

การจองซื้อ:
สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (kasikornbank.com/kmyinvest)
และสาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน
)

 

หมายเหตุ:

 /1 การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

/2  ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย อย่างไรก็ดี รายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์จะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 ต่อ 819 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sec.or.th หรือ www.wha-ir.com

 

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน