คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ประกาศรางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022” แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในอาเซียนและไทย ปี 2565

 ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จากหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ

ประกาศรางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022” เพื่อมอบรางวัลให้แก่ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นปีที่ 13 ที่มีการจัดงานมอบรางวัลนี้

โดยได้ ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 ม.ค. 2566 โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ

อนึ่ง คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สร้าง เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร หรือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) เพื่อวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร เป็นเครื่องมือแรกของประเทศไทย เผยว่า ปี 2565 แม้จะมีสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของภาคธุรกิจ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กร เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรจะนำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงิน โดยไม่มีความลำเอียง

ซึ่งงานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 และได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานมาถึง 13 ปี เป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงสังคม ที่ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจอย่างสูง เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำความสำเร็จที่ยั่งยืนมาสู่องค์กรได้

ด้านการสรุปผลรางวัล ปี 2565 พบว่าไม่มีบริษัทที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ หรือ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี

สำหรับรางวัล สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ปี 2565 หรือ Thailand ’s Top Corporate Brands 2022 มีจำนวน 13 บริษัท ดังนี้

 

13 องค์กรไทย

มีมูลค่าแบรนด์องค์กรมากสุด ปี 2565

 หมวดธุรกิจ บริษัท โลโก้ มูลค่าแบรนด์องค์กร/ล้านบาท
1. อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/Carabao Group Public Co., Ltd. 93,050
2. ธนาคาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/Tisco Financial Group Public Co., Ltd. 35,778
3. เงินทุนและหลักทรัพย์ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)/Muangthai Capital Public Co., Ltd. 100,525
4. ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)/TQM Alpha Public Co., Ltd. 27,274
5.วัสดุก่อสร้าง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) /TOA Paint (Thailand) Public Co., Ltd. 54,414
6. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)/Asset World Corp Public Co., Ltd. 74,556
7. พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)/Gulf Energy Development Public Co., Ltd. 338,390
8. พาณิชย์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)/Home Product Center Public Co., Ltd. 151,184
9. การแพทย์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)/Bangkok Chain Hospital Public Co., Ltd. 32,748
10. สื่อและสิ่งพิมพ์ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)/VGI Public Co., Ltd. 48,612
11. ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/Bangkok Expressway and Metro Public Co., Ltd. 94,428
12. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)/KCE Electronics Public Co., Ltd. 43,784
13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/Total Access Communication Public Co., Ltd. 24,355
ที่มา: ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022

 

ส่วน สุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) ปี 2565 หรือ ASEAN ’s Top Corporate Brands 2022 มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศอาเซียน โดย Airports of Thailand PCL มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 767,669 ล้านบาท และเป็นตัวแทนองค์กรจากไทย รับรางวัลนี้ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

ขณะที่ Thai Beverage PCL เป็นบริษัทของคนไทยที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 715,980 ล้านบาท

 

 

 

6 องค์กร อาเซียน

มีมูลค่าแบรนด์องค์กร

มากสุด ปี 2565

ประเทศ บริษัท โลโก้ มูลค่าแบรนด์องค์กร/ล้านดอลลาร์ มูลค่าแบรนด์องค์กร

/ล้านบาท

Indonesia Bank Central Asia Tbk PT 46,245 1,548,360
Malaysia IHH Healthcare Berhad 9,947 333,046
Philippines SM Investments Corporation 16,306 545,943
Singapore Thai Beverage PCL 21,384 715,980
Thailand Airports of Thailand PCL 22,928 767,669
Vietnam Vingroup JSC 12,624 422,693
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 33.49 บาท ต่อ 1 USD ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ที่มา: ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022

 –

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online