ปัจจุบัน “การจัดการวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการก่อสร้าง” ถือเป็นหนึ่งใน “หัวใจสำคัญ” ของการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างแทบทุกโครงการ เพื่อลดปัญหาที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบัน และอนาคตในระยะยาว

โดย CPAC Green Solution” ผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นและเข้าใจถึงปัญหาของการจัดการของเสียเหลือใช้จากงานก่อสร้างอย่างถูกวิธี

รวมทั้งได้ร่วมมือกับ 6 พาร์ตเนอร์ด้านอสังหาฯ ชั้นนำของไทย เปิดตัว “CPAC Waste Management Solution” โซลูชันเพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ภายในโครงการก่อสร้าง และนำมาใช้จริงกับโครงการ เพื่อช่วยบริหารจัดการลดผลกระทบการบริหารปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Waste) ที่เกิดขึ้น

อันจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเพื่อรองรับการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วย

ทำความรู้จัก CPAC Waste Management Solution

ปรเมศวร์ พิมพบุตร Commercial and infrastructure Director-Green Construction Business บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด ระบุว่า

“สำหรับ ‘CPAC Waste Management Solution’ เป็นโซลูชันที่ CPAC Green Solution พัฒนาขึ้นตามนโยบาย ESG 4 Plus ของเอสซีจี อันได้แก่ 1. มุ่ง Net Zero  2. Go Green 3. Lean เหลื่อมล้ำ 4. ย้ำร่วมมือ และดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

Pile waste solution การบริหารจัดการเศษหัวเสาเข็ม

โดย Construction Waste Management Solution คือการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงเรื่องการเก็บข้อมูลการก่อสร้าง และกระบวนการจัดการในการนำวัสดุเหลือใช้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ หรือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย Co2 ในขั้นตอนการกำจัด แบ่งเป็น 2 โซลูชันที่สำคัญ ได้แก่

  • Pile waste solution: ตัวช่วยในการบริหารจัดการเศษหัวเสาเข็ม ซึ่งมีตั้งแต่ขั้นการลำเลียงออกจากไซต์/บดย่อย/คัดแยก และนำเศษวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่น นำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนรองพื้นทาง นำกลับมาเป็นส่วนผสมของพื้นผิวถนน ทำเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุตกแต่งผิวอาคาร หรือทำเป็นรีไซเคิลคอนกรีต
  • Food Waste Management Solution: การบริหารจัดการขยะจากเศษอาหารภายในพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องย่อยเศษอาหารประสิทธิภาพสูง เปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยโดยไม่ต้องใช้สารเคมี และลดการนำขยะเศษอาหารที่จะนําไปฝังกลบได้ 100%
เครื่องย่อยเศษอาหารประสิทธิภาพสูง (Food Waste Composter)

6 พาร์ตเนอร์แบรนด์อสังหาฯ ชั้นนำของไทย
นำ CPAC Waste Management Solution ไปใช้ในการก่อสร้างโครงการอย่างยั่งยืน

เสาวนีย์ จรัสเรืองชัย ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN: ได้นำ Construction Waste Management Solution มาใช้ในการจัดการเศษหัวเสาเข็ม ที่โครงการเซ็นทรัล ศรีราชา สามารถทำการรีไซเคิลเสาเข็มได้ 2,000 ตัน โครงการเซ็นทรัล จันทบุรี 2,000 ตัน และโครงการเซ็นทรัล นครปฐม โดยเป้าวางไว้ที่ 2,500 ตัน โดยนำมาใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุพื้นทาง

 

 

 

 

ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์  ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ หรือ MQDC: เลือก Construction Waste Management Solution มาใช้ในโครงการ The Forestias เพื่อจัดการวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง บริหารจัดการเศษหัวเสาเข็ม ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในการก่อสร้าง มาย่อยใช้ประโยชน์อื่น ๆ แทนการฝังกลบ

ละเอียด โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมานสุริยา จำกัด ผู้บริหารโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค”

ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ใจกลางสีลม: ได้นำตัว Construction Waste Management Solution ในการจัดการเศษหัวเสาเข็มตั้งแต่ขั้นการลำเลียงออกจากไซต์/บดย่อย/คัดแยก และนำเศษวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ ในรูปแบบของ Recycle concrete แก้ปัญหาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการก่อสร้างให้กับโครงการได้เป็นอย่างดี

ไพโรจน์ ศรีอ่อน ผู้จัดการโครงการ
บริษัท บวิค – ไทย จำกัด (BOUYGUES-THAI LIMITED)

บวิค–ไทย: ได้นำตัว Construction Waste Management Solution มาบริหารจัดการเศษหัวเสาเข็ม เช่นกัน และได้นำมาย่อยใช้ประโยชน์อื่น ๆ แทนการฝังกลบ แก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้กับบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการก่อสร้างได้

สุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล Head of Sustainable Development
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

SC Asset: เริ่มทำ pilot project ที่โครงการเรฟเฟอเรนซ์ สาทร – วงเวียนใหญ่ เพื่อบริหารจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้างอย่างยั่งยืนในรูปแบบของ Reuse – Return – Recycle Aggregate บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง จัดการเศษหัวเสาเข็มและนำเศษวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ ในรูปแบบของ Recycle concrete

ณัฐนี วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการ วัน แบงค็อก

โครงการวัน แบงค็อก (One Bangkok): ร่วมมือกับ CPAC Green Solution พัฒนาแผนการจัดการขยะจากการก่อสร้างโครงการแบบองค์รวม ตั้งแต่การนำเศษคอนกรีตจากการตัดเสาหัวเข็มที่เหลือใช้มารีไซเคิลเพื่อผลิตผนังหล่อสำเร็จรูป, การนำอิฐมวลเบาที่เหลือใช้จากการก่อสร้างมารีไซเคิลและผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงคิวคอน (Q-CON Sound Barrier) เพื่อใช้ในบริเวณผนังอุโมงค์ทางลอดเข้าโครงการฯ

ติดตั้งระบบตรวจสอบปริมาณขยะแบบ Real-time เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะภายในโครงการฯ และระบบการจัดการขยะเศษอาหาร (Food Waste Management Solutions) ด้วยการนำนวัตกรรมเครื่องย่อยเศษอาหารประสิทธิภาพสูง (Food Waste Composter) มาแปรรูปขยะอินทรีย์และเศษอาหารที่เกิดจากการบริโภคของคนงานก่อสร้าง ให้เป็นปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ภายในโครงการ และแจกจ่ายให้สวนสาธารณะและชุมชนรอบข้าง

CPAC Waste Management Solution

ทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของ “วงการก่อสร้างและอสังหาฯ ในประเทศไทย” ที่พร้อมจะเดินหน้าเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีโซลูชันในการจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้างจาก CPAC Green Solution เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง และผลักดันความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ Net Zero และ Low Carbon Society ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online