ด้วยยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก จึงทำให้อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การทำฟาร์มเพาะเลี้ยงไปจนถึงการแปรรูปอาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งถือเป็นเทรนด์ใหม่ของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป หรือ TFG เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรมายาวนานกว่า 14 ปี โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่รายใหญ่ของประเทศ ซึ่งเริ่มจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนไก่ขนาดเล็กในปี 2544 ก่อนขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจเพาะพันธุ์ไก่ ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว์ พร้อมต่อยอดไปสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน โดยนำวัตถุดิบมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ

จึงทำให้ TFG กลายเป็น “ผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร” ได้อย่างแข็งแกร่ง

 

หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ TFG ที่ดำเนินธุรกิจอาหารแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเริ่มจากการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์ การเลี้ยง จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงการผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้ในธุรกิจ ทำให้ TFG สามารถบริหารประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

ทั้งนี้ ธุรกิจไก่ของ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ถือเป็นธุรกิจที่ทำสัดส่วนรายได้สูงสุดให้แก่บริษัทฯ โดยผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ธุรกิจไก่สามารถทำสัดส่วนรายได้ร้อยละ 72.5 และร้อยละ 65.9 ของรายได้รวมตามลำดับ รองลงมาได้แก่ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจอื่นๆ (ตามตาราง)

 

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

เน้นตลาดส่งออกไก่สด

ส่วนทิศทางธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ เน้นตลาดส่งออกไก่สดให้มากขึ้น ซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมผลการดำเนินงานให้แข็งแกร่ง หลังยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สอดรับการทำตลาดส่งออก รวมถึงขยายไลน์ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
ขณะที่ธุรกิจสุกร ตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายสุกรมีชีวิต ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดในประเทศเวียดนาม รวมถึงมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตสุกรขุนผ่านเครือข่ายเกษตรกร และเพิ่มสัดส่วนการขายชิ้นส่วนสุกร

จากแผนดำเนินธุรกิจครั้งนี้ ทำให้ TFG ต้องเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน จึงได้เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 1.1 พันล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 21.57 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวน 5.1 พันล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของ TFG ในการขยายธุรกิจ และเป็นปัจจัยที่จะช่วยผลักดันเส้นทางของ TFG ในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความครบวงจรมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล

TFG จึงเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตามอง มีศักยภาพและความพร้อมที่เพียงพอ ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ให้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้ไม่ยาก

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tfg.co.th/
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน