เพราะทุกวันนี้ สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความเหมาะสมนั้น มีอยู่จำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่

จึงเป็นที่มาที่ทำให้ “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”ที่มีแผนยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม สร้างความเข้มแข็งให้เด็กเยาวชนและครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนรอบแรก เพื่อที่จะส่งเสริมการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

วสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า สำหรับในงบประมาณรอบแรกที่ 100 ล้านบาทนั้น เปิดกว้างให้กับบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดว่าเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยผู้ที่ส่งข้อเสนอมาขอรับทุน อาจเสนอผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เหมาะสมกับเยาวชน หรือส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หรือโครงการอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกองทุนก็ได้

การรับทุนไม่ได้จำกัดว่าคนที่เสนอรับทุนต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น กลุ่มชาติชาติพันธุ์ ที่ต้องการนำเสนอวิธีชิวิตและวัฒนธรรมของตัวเองก็สามารถขอเข้ามาได้ เพียงให้ข้าราชการมารับรอง โดยโครงที่เสนอเข้ามานั้นสามารถทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่า สื่อใหม่ หรือจะเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒธรรมก็ได้

“เราไม่ได้จำกัดกรอบงบประมาณในการนำเสนอ แต่ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องแสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน และถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี  ระยะเวลาในการอนุมัติประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งงบที่ให้เป็นการให้เปล่าไม่ต้องใช้คืนภายหลัง แต่จะได้งบเท่าที่ขอมาใหม่ อยู่ที่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้มายื่นโครงการไม่ต่พกว่า 1,000 โครงการแน่นอน หลังจากนี้ได้วางแผนที่จะมีโครงการ 2 ต่อเลยในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ผู้ที่ผิดหวังในสามารถยื่นใหม่ได้ และงบรอบ 2 มากกว่ารอบแรกเยอะพอสมควร”


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer