ช่วง 4-5 ปีมานี้ หลายคนคงได้ยินชื่อ ‘กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน’ หรือ ‘Infrastructure Fund (IFF)’ กันมากขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงนักลงทุน ซึ่งกองทุนรวมประเภทนี้จะระดมทุนจากทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย เพื่อนำไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย จึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่เรียกว่านอกจากนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศอีกด้วย…

[หมายเหตุ: เพิ่ม Remark ในรูปด้านบนสำหรับเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเวลา 10 ปี ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ภายหลังครบกำหนด 10 ปี เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราปกติร้อยละ 10 : อ้างอิงจาก http://www.digital-tif.com/fund/tax

จะเห็นว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ล้วนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ให้สามารถรองรับการขยายตัวและความต้องการที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นภารกิจใหญ่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการพัฒนาแต่ละโครงการต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง จึงเป็นที่มาของการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้ดีขึ้น

 โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่รัฐบาลกำลังผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Digital Economy หรือระบบเศรษฐกิจที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นกลไกสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ดีและสามารถรองรับการใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตอีกด้วย

‘กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม’ จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านโทรคมนาคมผ่านการระดมทุนจากทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย เพื่อนำมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม อาทิ เสาโทรคมนาคม สายใยแก้วนำแสง (FOC) เป็นต้น โดย IFF ประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกองแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี 2556 คือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF (ชื่อเดิม: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท หรือ TRUEGIF)

โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้สามารถรองรับการใช้งานโทรคมนาคมได้หลายรูปแบบ และครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น การรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้งแบบส่งข้อมูลผ่านสายนำสัญญาณและแบบไร้สาย เป็นต้น โดยเฉพาะในรูปแบบของข้อมูลหรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันจนแทบจะขาดไม่ได้

สำหรับคนที่กำลังมองหาสินทรัพย์ในการลงทุนที่มีกระแสเงินสดสุทธิระยะยาว ซึ่งมีความผันผวนน้อย ท่ามกลางภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกที่ค่อนข้างผันผวน… กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับผู้ต้องการรับผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ และยังเป็นการช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปพร้อมกัน

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ www.digital-tif.com

 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer