กระทรวงการคลังเพิ่มมาตรการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 ชุดที่ 2 หลายมาตรการ ที่ช่วยเหลือทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ

โดยเราขอสรุปมาตรการที่ช่วยเหลือประชาชนดังนี้

มาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงาน และลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการ

ด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ต่อเดือน (เมษายน-มิถุนายน)

สำหรับแรงงานที่อยู่ในข้อกำหนดสามารถลงทะเบียนผ่าน http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยธนาคารกรุงไทยเป็นตัวกลางในการจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

โดยแรงงานที่ได้รับผลกระทบไม่รวมผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคม

 

สินเชื่อ

แบ่งเป็น

สินเชื่อฉุกเฉิน

เป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ในวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท  ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.10% ต่อเดือน  ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท

 

สินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม

 เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชน ที่มีรายได้ประจำ

สินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมให้วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

 

 

ภาษี

กรมสรรพากรได้ขยายเวลาชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด 90 และ ภงด 91) จากเดิมที่ขยายถึง 30 มิถุนายน 2563 เป็น 31 สิงหาคม 2563

 

และให้สิทธิ์หักภาษีลดหย่อนสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท  เป็นไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อนำมารวมหัก ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคลธรรมดา จากค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยจากไวรัส COVID-19 และ ค่าตอบแทนบุคคลที่มิใช่ข้าราชการหรือข้าราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 2563

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน