จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความจำเป็นต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงได้จับมือกับโรงพยาบาลในเครือข่ายจำนวน 15 โรงพยาบาล เปิดตัวบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก (OPD) ผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพเครือข่าย เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ตระหนักดีว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น หลายท่านมีความกังวลในเรื่องการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่าย ทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ. กรุงเทพสำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย), รพ. พญาไท นวมินทร์, รพ. กรุงเทพระยอง, รพ. มหาชัย, รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์, รพ. สมิติเวช สุขุมวิท, รพ. สมิติเวช ศรีราชา, รพ. สมิติเวช ชลบุรี, รพ. สมิติเวช ธนบุรี, รพ. สมิติเวช ไชน่าทาวน์, รพ. นวมินทร์ 9, รพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, รพ. บางปะกอก 1, รพ. บางปะกอก สมุทรปราการ และ รพ. นครธน ในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง* ที่มีประกันสุขภาพกับเอไอเอ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Telemedicine โดยสามารถเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกได้เสมือนการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563” 

*สำหรับเงื่อนไขผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องเป็นผู้เอาประกันภัยที่มีประกันสุขภาพกับเอไอเอ และมีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งต้องเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติการอนุมัติสินไหมโรคนั้นจากเอไอเอแล้ว และมีการนัดตรวจติดตามโรคดังนี้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไต  โดยค่าใช้จ่ายที่เอไอเอให้ความคุ้มครองได้แก่ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรค ได้แก่ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต หรือหัวใจ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบสิทธิการรับบริการได้ที่

 • โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย) โทร. 0 2310 3000
 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โทร. 0 2944 7111 ต่อ 16306 หรือ 08 1900 8231
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 08 1723 5354 หรือ 06 3213 6244
 • โรงพยาบาลมหาชัย โทร. 0 3411 8888, 1776 ต่อ 1109
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 08 1995 5516
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. 08 1 995 5516
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โทร. 08 1995 5516
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โทร. 08 1995 5516
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โทร. 08 1995 5516
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โทร. 08 1995 5516
 • โรงพยาบาล นวมินทร์ 9 โทร. 0 2518 1818 ต่อ 855
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 09 3009 2562
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โทร. 0 2109 1111 ต่อ 1161
 • โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ โทร. 0 2109 3222 ต่อ 10170-10171
 • โรงพยาบาลนครธน โทร. 0 2450 9999 ต่อ 5202

 

ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/aiateleconsult หรือ AIA Call Center โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ

 

 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจากผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้น
 • ค่าบริการจัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ 1 ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่ เอไอเอ คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอ และแต่ละโรงพยาบาลกำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้
 • หากมีการเปิดให้บริการเพิ่มเติมสำหรับโรงพยาบาลอื่น เอไอเอจะประกาศให้ทราบต่อไปใน AIA.CO.TH

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer