BAM สนับสนุนอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชนหรือ BAM พร้อมผู้บริหารและพนักงานมอบเงินจำนวน 720,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด อำเภอด่าน   ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล