• SEAC ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปั้นหลักสูตรอัปเกรดทักษะ (ว่าที่) และวิศวกรไทยสู่ระดับสากล
  • ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและยกระดับทักษะสร้างความพร้อมของการทำงาน ให้แก่ บุคลากรและคนทั่วไป (Career) รวมถึงโปรแกรมบ่มเพาะการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Club) ไปจนถึงร่วมกันจัดกิจกรรมปูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของวิศวกรรมศาสตร์ให้กับเยาวชน ที่มีความสนใจ (Camp) ทั้งหมดด้วยจุดมุ่งหมายสร้างให้ทุกคนพร้อมทั้งทักษะเชิงวิชาการและทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ Essential Skills จากการบูรณาการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพให้ประเทศไทย

โลกปัจจุบันหมุนเร็วและเต็มไปด้วยความท้าทาย แม้แต่อภิมหาเศรษฐีแห่งอาลีบาบา แจ็ค หม่า ก็ยังเคยออกมายอมรับว่าความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดคือ “การศึกษา” เพราะในโลกอนาคตมันจะไม่ใช่การแข่งขันกันด้วยความรู้ เพียงอย่างเดียว แต่คือการแข่งขันด้วยความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การเรียนรู้ ความคิดอย่างมีอิสระ อย่างที่เรารู้กันดีว่า วิชาชีพวิศวกรรมถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของภาคอุตสาหกรรมในบริษัทใหญ่ ๆ ระดับโลก ทั้ง Google หรือ Amazon ก็ล้วนกำลังเจอกับความท้าทายนี้ ทำให้ “วิศวกร” ต้องรีบปรับและเปลี่ยนเพื่อรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้น วิศวกรยุค 4.0 ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรอบอาชีพเดิม หากแต่ได้กระจายไปในหลายกลุ่มธุรกิจ ดังนั้น ต้นทางการผลิตวิศวกรจึงมีความสำคัญมาก เพราะเมื่อ Technical Skills หรือความสามารถด้านอาชีพ อาจไม่เพียงพออีกต่อไป หากอยากอยู่รอดต้องมีทักษะอีกด้านที่เรียกว่า Essential Skills หรือ “กึ๋น” ในการใช้ชีวิต เตรียมความพร้อมให้ (ว่าที่) และวิศวกรไทยเท่าทันกับความต้องการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ทำงานได้ราบรื่น และสามารถอยู่รอดได้ในโลกยุค NEXT NORMAL ทำให้เป็นวิศวกรที่โดดเด่นเต็มศักยภาพ

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่าSEAC ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อพันธกิจ Empower Lives Through Learning อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีโอกาสบรรลุทุก ๆ เป้าหมายของชีวิตได้หากมีการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราไม่เคยหยุดยั้งในการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การมุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทยผ่านการ Reskill & Upskill ล่าสุด SEAC ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันออกแบบพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและยกระดับทักษะสร้างความพร้อมของการทำงาน ให้แก่บุคลากรและคนทั่วไป รวมถึงโปรแกรมบ่มเพาะการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไปจนถึงร่วมกันจัดกิจกรรมปูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับเยาวชนที่มีความสนใจ ทั้งหมดด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างให้ทุกคนพร้อมทั้งทักษะเชิงวิชาการและทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ Essential Skills ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถในการบริหารตัวเอง การมี Entrepreneurial Mindset และการบริหารคนเพื่อทำงานร่วมกัน เช่นนี้ เป็นต้น ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ SEAC ในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือและความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความเข้มแข็งอยู่แล้วในเชิง Technical Skills และ SEAC ที่มีความชำนาญในด้าน Essential Skills กับการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเติมเต็มองค์ความรู้ในทุกมิติและเตรียมความพร้อมสร้างกำลังคนคุณภาพให้ประเทศไทย”

ข้อมูลจากสภาวิศวกร เมื่อเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์น้อยลงอยู่ที่ 33,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้มีผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประมาณ 7,000 คนต่อปี ซึ่งอาจมีเพียงบางส่วนที่ประกอบอาชีพวิศวกร และคาดว่าในอนาคตอันใกล้ ไทยจะมีสัดส่วนของคนเป็นวิศวกรเพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตป้อนเข้าตลาดแรงงาน และป้องกันไม่ให้กลายเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนในอนาคต เพราะในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ ประเทศไทยได้มีการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เป็นกลุ่ม First S-Curve และกลุ่ม New S-Curve ซึ่งจะรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่เป็นพื้นฐานหลักในการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการสร้างนวัตกรรม เช่น ด้านยานยนต์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ การบิน เชื้อเพลิง และเคมี เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หลักสูตรนานาชาติเปิดสอนในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรปริญญาโทที่เด่น ๆ อาทิ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ วิศวกรรมวัสดุและการผลิต และที่มีเปิดสอนทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก อาทิ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นต้น เราในฐานะสถาบันการเรียนรู้มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม เรียกง่าย ๆ ว่า ต้องการสร้างคน ซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของ SEAC ที่อยากให้คนไทยมีความรู้ความสามารถที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปัจจุบันเราจึงมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการสร้าง หลักสูตรสร้างคน เพื่อให้คนไปสร้างชาติ เพราะเราเล็งเห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Technical Skills ไม่เพียงพอ ต้องมี Essential Skills เข้ามาเสริมให้คนของเรามีความสามารถที่รอบด้าน โดดเด่นและตอบโจทย์สังคมมากขึ้น ครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสนใจไปยัง 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ เยาวชนที่กำลังจะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคคลภายนอก โดยเราได้ออกแบบหลักสูตรผ่านการพัฒนาที่เรียกว่า “3Cs” ได้แก่ 1) Camp สำหรับแนะแนว ปูพื้นฐานเยาวชนที่อยากเป็นวิศวกรในอนาคต เราพบว่าเยาวชนจำนวนมากมีการ “ตกออก” หรือ การค้นพบความชอบตัวเองในภายหลังว่าชอบ/ไม่ชอบ สนใจ/ไม่สนใจในเรื่องไหน อาจทำให้เสียเวลาในการเรียนและการใช้ชีวิต ดังนั้น การเตรียมพร้อมผ่านการแนะแนวในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 2) Career สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ผ่านการ Reskill & Upskill เตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน หรือการเปลี่ยนสายงาน และ 3) Club สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ กับการฝึกสอนให้มี Entrepreneurship Mindset เพื่อให้วิศวกรนรุ่นใหม่สามารถดำเนินอาชีพในศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถเทียบเท่ามาตรฐาน ระดับสากลได้ การร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กับ SEAC ในครั้งนี้ เราเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ให้มีทักษะรอบด้าน มุมมองที่กว้างขึ้น และมีทัศนคติเชิงบวกในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไป”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer