บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) MINT รายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

หน่วย: พันบาท

ไตรมาส 3 9 เดือน
ปี 2563 2562 2563 2562
กำไร (ขาดทุน) (5,595,233) 4,560,337 (15,816,393) 6,929,486

ธุรกิจร้านอาหาร: ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจโรงแรม: รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องลดลงในอัตราร้อยละ 62 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิต: ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer