ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้ปรับลดอัตรา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

ประกอบด้วย

ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564

-นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลดเหลือ 3% จากเดิม 5%

-ผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือเดือนละ 278 บาท จากเดิม 432 บาท

-ฝ่ายรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิม 2.75%

นอกจากนี้ยังมีการปรับเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆ สำหรับรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน ตามมาตรา 33  ดังนี้

-รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละ 1.05%

-จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละ 1.85% และรัฐบาลปรับเป็น 1.45%

-จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละ 0.1% และรัฐบาลปรับเป็น 0.25%

-ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60 เป็นต้นไป ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละ 1.5%

-การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายละ 3% และรัฐบาล 1%

-การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละ 0.5% และรัฐบาล 0.25%

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน